stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

VADEMECUM


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
4 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'center\'>VADEMECUM</div>
 • 0

#2
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'CENTER\'>Vademecum
u?ytkownika Echolite DSB 791
</div>

Wst?p.
Poradnik w zasadzie jest dedykowany nowym u?ytkownikom i tym mniej do?wiadczonym ale prosz? o przeczytanie i merytoryczn? weryfikacj? równie? tych bardziej zaawansowanych.

I. Edukacja.

Narz?dzia:
Do edukacji, aktualizacji i/lub edycji domy?lnych danych (lista kana?ów) s?u?y ChEdit. Jest to podstawowe i jedyne narz?dzie. Najnowsz? wersj? jest 9.4 z interfejsem w j?zyku angielskim. Wersja 8.8 jest dost?pna równie? PL. Mo?na tak?e u?y? - cho? w niepe?nym zakresie - UpTool 8.8 (uproszczona wersja ChEdit-a).

Soft:
Pobieramy pliki ze sprawdzonych linków, zapodane przez do?wiadczonych userów, opatrzone komentarzem, nie korzystamy z przypadkowo „spotkanych” plików w sieci.
Przy instalacji przestrzegamy szczegó?owej instrukcji je?li takowa jest za??czona lub instrukcji i wskazówek zamieszczonych na forum.
Decyzja co do wersji, któr? chcemy zainstalowa? musi by? podyktowana naszymi potrzebami po zapoznaniu si? z opisem/komentarzem wstawiaj?cego i uwagami innych userów. Przede wszystkim soft musi by? odpowiedni do modelu i/lub p?yty g?ównej.

Wybór powinien by? ?wiadomy. I tak:

- je?eli posiadamy tuner ze star? p?yt? g?ówn? to na chwil? obecn? optymalny do EMU i sharingu (i w miar? PL) jest soft v3.34. Mo?emy przetestowa? równie? wersje: 3.33, 3.35, 3.37. Optymalna, pod te softy, wersja bootloadera 2.42 by?a na wyposa?eniu oferowanych w sprzeda?y tunerów. Je?eli mamy inn? (o ni?szej numeracji np. 1.30) w tunerze to nale?y uaktualni? j? do tej w?a?nie wersji. Mo?emy oczywi?cie korzysta? z w/w wersji softów i boot-a 3.01_2sc.
Ta linia softów jest reprezentowana tak?e przez v3.38 o innej konfiguracji flash-a, która wymaga do poprawnej pracy boot-a w wersji 3.01_2sc!.

- gdy dokupili?my „Internet Adapter IP 2007” to korzystamy z softów i boot-a specjalnie na takie rozwi?zanie przygotowanych. Na dzie? dzisiejszy s? to softy w wersji: 3.36 i od 3.39 wzwy? oraz bootloader 3.01_2sc.

Wszystkie wymienione wersje sprawdzaj? si? przy korzystaniu z kart - C+, TnK.

Softy s? oferowane w dwóch odmianach old i new menu, które ró?ni? si? w zasadzie grafik? oraz sposobem doj?cia do niektórych funkcji, w znikomym za? stopniu funkcjonalno?ci?.

Softy s? uniwersalne - przystosowane do wgrywania zarówno po RS232 jak i USB. Do wgrywania po RS232 korzystamy z narz?dzi ChEdit lub UpTool i przewodu RS232-nullmodem a z USB przeno?nych pami?ci (pendrive, flashdrive).

Nowe wersje - od 3.39 wzwy? - s? przystosowane zarówno pod star? jak i now? p?yt? g?ówn?.

Nie mo?e w naszych zbiorach zabrakn?? softu oficjalnego, oraz ró?nego rodzaju fix-ów (err8 itp).

Lista kana?ów:
Na pocz?tku naszej przygody z Echolite a do czasu pe?nego poznania jego obs?ugi (czasami znacznie d?u?ej) korzystamy z list kana?ów przygotowanych przez bardziej do?wiadczonych userów.
Wybieramy najbardziej aktualn? list? w miar? zgodn? do naszej instalacji antenowej (ilo?? LNB i/lub odbierane pozycje). Pami?tamy, ?e zawsze mo?emy przeskanowa? konkretnego brakuj?cego nam satelit?/transponder a tuner zawsze dopisze nowe kana?y na ko?cu istniej?cej listy.
Otworzy? i edytowa? w ChEdit, pó?niej wys?a? do tunera kablem mo?emy tylko te przygotowane do wgrania po RS232. Listy równie? mo?emy wgrywa? przez USB, jednak?e nie s? to te same pliki. Gdy jest taka potrzeba mo?emy w prosty sposób plik z RS przekonwertowa? na USB u?ywaj?c ChEdit-a/UpTool-a.

Ka?de wgranie listy - po restarcie tunera - ko?czymy aktywacj? EMU (1) oraz personalizacj? jego ustawie? (2).
1. Aktywacja EMU:
 • MENU -> 8888 -> 3452 -> EXIT (dla odbieraj?cych pozycj? 1°W/DigiTV)
 • MENU -> 8888 -> EXIT (dla pozosta?ych)
2. Personalizacja ustawie?:
 • A. Ustawienia anteny:
 • - odpowiednie porty DiseqC (dla uk?adów typu „zez”).
 • B. Ukryte menu:
 • - MENU -> 9236...wybór priorytetu dekodowania (EMU/Karta/Sharing).
 • - MENU -> 9232...ustawienia obrazu na TV.
 • - MENU -> 9231...menu karty (dla korzystaj?cych z karty).
 • C. Preferencje (Ust. systemowe, Ust. AV, Ust. daty i czasu itp.).
Klucze:
Je?eli ogl?damy Hotbird 13°E i/lub Astr? 19,2°E to wystarcza nam zestaw „EchoMiniCam_*” specjalnie wyselekcjonowany dla tych pozycji. Dla innych pozycji lub pe?nej orbity zdecydowanie polecam zestawy przygotowywane i firmowane przez @Gyu-La – „New! Test. Echo Cam xx.xx.xx.x (Gyu-La) Rs232/New!_Test._Rom_key_data_xx.xx.xx.x._Gyu-La_USB”. Nale?y przy tym mie? ?wiadomo??, ?e zawieraj? one wiele zb?dnych, nieaktywnych kluczy lub po prostu b??dnych wpisów (literówka). Do weryfikacji mo?emy u?y? programu „FTE++Clones KeyEditor”.
Klucze mo?emy wgrywa? do tunera po RS232 pliki o rozszerzeniu *.Key i USB o rozszerzeniu *.Bin. Gdy zajdzie potrzeba, konwersji z *.Key do *.Bin dokonujemy u?ywaj?c ChEdit-a/UpTool-a.

Edukacja w?a?ciwa:
Zanim przyst?pimy do edukowania warto zrobi? zrzut flash-a (dump) i zachowa? tak na wszelki wypadek.
Korzystaj?c z odpowiednich opisów, instrukcji i wskazówek wgrywamy kolejno:
 • 1. Boot – tylko gdy jest wymagany – wy??cznie po RS232!.
 • 2. Soft.
 • 3. Lista kana?ów.
 • 4. Klucze.
Pozycje 2-4 du?o ?atwiej i zdecydowanie szybciej jest zaserwowa? przez USB.

Ogólna uwaga: je?eli wgrywamy pliki po RS nie nale?y zamyka? ?adnych okienek do czasu wy?wietlenia numeru kana?u na wy?wietlaczu tunera i stabilnego obrazu (cho?by czarnego) w telewizorze. Dopiero wtedy mo?emy przej?? do nast?pnego etapu.
Nie wciskamy w tym czasie przycisków na pilocie (i to nie tylko tym od tunera) - dotyczy równie? gdy wgrywamy pliki po USB.


Finalizujemy proces, po ostatnim restarcie (reboot) tunera, aktywuj?c EMU i dostosowuj?c ustawienia systemowe do w?asnych potrzeb/upodoba? - personalizacja ustawie? - patrz akapit Lista kana?ów.

Enjoy!

 • 0

#3
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'CENTER\'>Vademecum...
"999"</div>


II. "999"

Zanim napiszesz na forum o swoim problemie mo?esz samodzielnie podj?? nast?puj?ce dzia?ania.

A. Gdy tuner reaguje na polecenia pilota, po pierwsze sprawd? poprawno?? poszczególnych ustawie? a nast?pnie:

- reboot
1). przytrzymaj ok. 5s przycisk „EXIT”
2). wy??cznik z ty?u obudowy

- przywró? ustawienia fabryczne z poziomu menu (fabryczny kod dost?pu: 0000)

- wgraj list? kana?ów

- wgraj soft (odpowiedni do wersji p?yty g?ównej)

- wgraj soft oficjalny

- wgraj kolejno soft, list? i klucze

B. Gdy brak komunikacji z tunerem:

- reboot (wy??cznik z ty?u obudowy – plus refleks szczególnie przydatne przy zawieszeniach)

W trybie awaryjnym – wgrywaj tylko po RS-ie:

- list? kana?ów

- soft (odpowiedni do wersji p?yty g?ównej)

- kolejno: soft, list? i klucze

- soft oficjalny

- flash

Warunek jest jeden, aby przestrzega? odpowiednich procedur/instrukcji, a wszelkie informacje i szczegó?owe instrukcje znajdziesz na forum.

Gdy zawiod? te metody - opisz swój przypadek na forum w odpowiednim temacie podaj?c jak najwi?cej informacji o tym co w tunerze by?o zainstalowane i okoliczno?ci w jakich dosz?o do powstania problemu.

 • 0

#4
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Przedstawiaj?c swój problem na forum nale?y poda?:

 • Model tunera (791; 792; 690...)
 • W przypadku 791 – typ p?yty g?ównej (stara/nowa – old/new; motherboard)
 • Wersja SW i HW odczytana z „System Information”
 • Przy SW warto doda? jakie menu (old/newmenu)
 • Okoliczno?ci powstania problemu
 • Inne pomocne informacje (istotne dla opisywanego problemu)
</span>
Przyk?ad:
791/old; 3.34/new - <span style="color:#f4a460">3.01


Mój problem …
 • 0

#5
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
- MENU 8888 --> 3452 SECRET KEY
- MENU 8888 AKTYWACJA EMULATORA (PATCH)
- MENU 7777 MENU SHARINGU
- MENU 2222 STATUS EMULATORA
- MENU 9231 MENU ODCZYTU KARTY
- MENU 9232 USTAWIENIA OBRAZU (LEWO - PRAWO)
- MENU 9233 USTAWIENIA TRANSPONDERA
- MENU 9234 EDYCJA BOXKEY I RSA / MENU 9234 --> 5555 DEAKTYWACJA
- MENU 9236 WYBÓR PRIORYTETU DEKODOWANIA

- MENU 9999 USTAWIENIA NEWCAMD
- MENU 6666 USTAWIENIA SIECI (LAN)

- MASTER CODE: 2381

- MENU 7799 INFORMACJE O SHARINGU (NEWCAMD; GBOX)

 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.