stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Softy do Ferguson HF 8800 HD/ HF 8900 HD


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
32 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   federn

federn

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  204220

 • Postów:
  279

 • Dołączył:
  26-12-2007Reputacja: 10
Dobra
tu podajemy softy
88oo_DvbXtreme_11204F.zip
88oo_dvbxtreme_11204f_zip

8900_DvbXtreme_11204F.zip
8900_dvbxtreme_11204f_zip

Edytowany przez federn, 22 luty 2010 - 09:19.

 • 0

#2
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

HF8900HD-Hivion_11.24.5D_17.02.2010


>>> Pobierz <<<


 • 0

#3
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra

Neue Emusoft Ferguson HF8900HD-Hivion-11.24.6D_25.02.2010


HF8900HD-Hivion-11.24.6D


 • 0

#4
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra

HF-8800_8900HD_1.15.0a

UWAGA !

Nowa wersja oprogramowania
mo?e nie wspó?pracowa? z plikami list kana?ów
utworzonymi w poprzednich wersjach oprogramowania
poprzez zapisanie przez port USB.

Je?eli po wgraniu listy kana?ów przez port RS232,
pojawi si? komunikat dotycz?cy ustawie? anteny,
nale?y wtedy poprawi? ustawienia LNB.
Zwykle w?a?ciwe ustawienie to 9750/10600.

wgranie fabrycznej listy kana?ów nie powoduje ?adnych komplikacji.
***************************************************************************

Po wgraniu nowego oprogramowania nale?y przywróci? ustawienia fabryczne !!!

***************************************************************************
je?eli chcemy zachowa? w?asne listy kana?ów,
to nale?y je najpierw zarchiwizowa? !

Producent odbiorników cyfrowych Ferguson opublikowa? now? wersj? oprogramowania dla modeli z serii HF oznaczon? jako 1.15.0A. Aktualizacja jest wysoce zalecana, poniewa? ta, jak i poprzednia (1.14.0A) wersja wprowadzaj? bardzo istotne zmiany i poprawki w dzia?aniu modeli HF-8800 HD i HF-8900 HD.

W wersji 1.15.0A poprawiono dzia?anie z modu?ami CI oraz dodano mo?liwo?? wyszukiwania kana?ów po nazwach. Poprzednia aktualizacja - 1.14.0A usun??a wi?kszo?? problemów z nagrywaniem po USB w modelu HF-8900 HD, w tym niekompatybilno?? z niektórymi modelami dysków twardych i pami?ci przeno?nych oraz blokowanie si? zapisu po kilku sekundach od uruchomienia, je?li wcze?niej odbiornik znajdowa? si? przez d?u?szy okres na czuwaniu.

Jak uruchomi? wyszukiwanie kana?ów po nazwie
1. Wchodzimy do listy kana?ów za pomoc? klawisza OK.
2. Wciskamy niebieski przycisk – wy?wietli si? klawiatura. Po klawiaturze poruszamy si? przyciskami strza?ek, liter? wybieramy przy pomocy przycisku OK.

Klawiatura pojawiaj?ca si? na ekranie po wci?ni?ciu niebieskiego klawisza

Inne polecania dost?pne na klawiaturze (nie b?d? t?umaczone na j?zyk polski):
Space – spacja
Back – kasowanie b??dnego znaku
Caps – prze??cza wielkie/ma?e litery
Done – zako?czone
Cancel – rezygnacja i wyj?cie z opcji

3. Podczas wpisywania kolejnych liter w lewym oknie b?d? si? wy?wietla?y zgodne nazwy kana?ów, po znalezieniu ??danego wybieramy „Done” lub wciskamy „EXIT” na pilocie i wybieramy znaleziony kana?.

Aktualizacj? w modelu HF-8800 mo?na dokona? poprzez kabel RS-232 za pomoc? aplikacji HDUpgrader (dost?pna na stronie domowej producenta), natomiast w przypadku HF-8900 HD wystarczy za?adowa? now? wersj? na pami?? przeno?n? typu flash i uruchomi? proces z menu odbiornika.


Now? wersj? wraz z fabryczn? list? kana?ów mo?na pobra? ze strony

>>HF-8800HD


>>HF_8900HD


 • 0

#5
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra
Soft_HF8800_1.20.4A_producenta_03 Sep 2009

>>Soft_HF8800HD_1.20.4A

##############################################

Soft_HF8900HD_1.20.4A_producenta_03 Sep 2009

>>Soft_HF8900HD_1.20.4A
 • 0

#6
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

HF8900HD-Hivion_11.25.0D

Pobierz


 • 0

#7
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra
Clone Emusoft Ferguson HF8800HD_11.42.2F


>>Klick
 • 0

#8
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Emu soft_HF-8900-Hivion_11.25.2D

Pobierz


 • 0

#9
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

HF8900-11254F

*SSSP – Simple Serial Sharing Protocol


Pobierz

Please Login or Register to see this Hidden Content


 • 0

#10
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Emu soft_HF8900HD-Hivion-11.25.4D

SSSP - Udost?pnianie protoko?u Simple Serial ===================================== Protokó? ten definiuje komunikacj? pomi?dzy DVB Box i gbox za pomoc? RS232 (szeregowy / pl / port tty) tylko 4 komendy do wykonania.

ustawienia RS232 ============================ 115200 8N1 (115200 bodów, 8 bitów danych, bez parzysto?ci, 1 bit stopu) Aby uaktywni? doda? do R gbox_cfg: (01) dla com1 lub R: (02) dla com2 W: i V: nale?y wy??czy? 00 00 Przy opracowywaniu oprogramowania mo?na aktywowa? thers232 debug przez dodanie 10 do R: parametr, np. dla com1 by?oby R: (11) Format danych ============== AB CD EF GH ....

AB = Command CDEF = d?ugo?? nast?puj?ce dane GH ... = Ca?kowita d?ugo?? danych jest CDEF + 3 (1 bajt komendy + 2 len bajtów) Command 0x oznacza z STB do gbox Command Fx ?rodków z gbox do STB SEND PMT = 01 (PMT wys?a? do gbox) --------- ----------------------- 01 xx xx yy yy zz zz zz zz danych ....
xx = yy = Len SID (bajtów bajt 2 i 3 z PMT) zz = PMT CRC32 (ostatnie 4 bajty w PMT) = CAID1 danych (2 bajty) PID1 (2 bajty) PROVIDER1 (3 bajty) CAID2 PROVIDER2 PID2 .. ..
Dostawca jest u?ywany tylko w Seca i Viaccess, w innych systemach umie?ci? 00 00 00 Na Seca wykorzystania 00 xx yy xx i yy z0 Viaccess na ka?dym kanale w polu DVB musi przes?a? PMT po pierwsze, na kana?y FTA prosimy o przes?anie: 01 00 06 yy yy zz zz zz zz SEND ECM = 03 (wysy?anie ECM gbox) -------------------------------- 03 xx xx yy yy ecm_data ....
xx = yy = len pid Uwaga: Prosimy o przes?anie wszystkich ecm tylko raz, nie wysy?aj tego samego ecm wiele razy.


WZYWAJ?CEGO PIDS DATA = F1 (ECM pid otrzyma? list) --------------------------------------- ---------- F1 xx xx pid1 pid2 pid3 ....
xx = PIDX Len = 2 bajty dla ka?dego pid Prosz? o przes?anie danych ECM tylko z tych PID, zamknij wszystkie inne ju? otwarty.


CW RETURN = F2 (odbiór ControlWords) ------------------------------------- F2 00 10 CW1 ( 8 bajtów) CW2 (8 bajtów) Command przep?ywu na zmiany kana?u ================================ 1. box DVB wysy?a PMT z polecenia 01 • zmiana kana?u 2. gbox wysy?a pid list? ecm's radzi sobie z polecenia F1 3. box DVB wysy?a ECM (od wszystkich PID w pid list) z polecenia 03 4. gbox wysy?a CW z polecenia F2 5. Tak szybko gbox ma sukcesu w dekodowaniu ECM wysy?a ponownie F1 polecenia z jednym tylko pid, nale?y zamkn?? okno DVB ni? wszystkie inne PIDs i od teraz wysy?a? dane tylko z tego ECM pid.

Po tym poleceniu 03 i F2 b?dzie si? powtarza? a? do zmiany kana?u.

Na nast?pny kana? zmieni? DVB nale?y zamkn?? wszystkie otwarte PID i powtórz procedur? opisan? powy?ej.//------------------------------------------------ ----------------------------------------- //------- -------------------------------------------------- -------------------------------- //---------------- -------------------------------------------------- ----------------------- //------------------------- -------------------------------------------------- -------------- Advanced protokó? cmd 01 i 03 nie s? wystarczaj?ce do wielu kana?ów.

wi?c doda? Advanced SSSP wsparcie = 04 (cmd wys?a? do gbox) -------------------------------- 04 xx xx yy rr xx = yy = warto?? sprawdzi? Len (zwróci?o) Odpowiedz zaawansowane wsparcie SSSP = F4 ---------------------------------- --------------- F4 xx xx xx yy yy yy = Len = 2 bajty, wróci? z CMD 04 SEND PMT = 05 (PMT wys?a? do gbox) -------- ------------------------ 05 xx xx aa yy yy zz zz zz danych zz ....
xx = aa = Len, który kana?, mniej ni? 10, np. 00 = przegl?danie kana?ów, 01 kana?ów pip = 02 = timeshift, 03 nagranie = 1, 04 = 2 ,..... nagrywania
yy = SID (bajtów bajt 5 i 6 z PMT) zz = PMT CRC32 (ostatnie 4 bajty w PMT) = CAID1 danych (2 bajty) PID1 (2 bajty) PROVIDER1 (3 bajty) CAID2 PROVIDER2 PID2 ....
Dostawca jest u?ywany tylko w Seca i Viaccess, w innych systemach umie?ci? 00 00 00 Na Seca wykorzystania 00 xx yy xx i yy z0 Viaccess na ka?dym kanale w polu DVB musi przes?a? PMT po pierwsze, na kana?y FTA prosimy o przes?anie: 05 00 07 aa yy yy zz zz zz zz WZYWAJ?CEGO PIDS DATA = F5 (ECM pid otrzyma? list) -------------------------------- ----------------- F1 xx xx aa pid1 pid2 pid3 ....
xx = aa = Len z cmd = 2 05 bajtów PIDX dla ka?dego pid Prosz? o przes?anie danych ECM tylko z tych PID, zamknij wszystkie inne ju? otwarty.


SEND ECM = 06 (wysy?anie ECM gbox) -------------------------------- 03 xx xx bb bb bb bb aa yy yy ecm_data ....
xx = aa = len, który kana?, mniej ni? 10, np. 00 = przegl?danie kana?ów, 01 kana?ów pip = 02 = timeshift, 03 nagranie = 1, 04 = 2 ,..... nagrywania
bb = 4bytes, tag, wróci? z cmd = yy F6 pid Uwaga: Prosimy o przes?anie wszystkich ecm tylko raz, nie wysy?aj tego samego ecm wiele razy.


CW RETURN = F6 (odbiór ControlWords) ------------------------------------- F2 00 15 aa bb bb bb bb CW1 (8 bajtów) CW2 (8 bajtów) aa = kana?u, który od 06 bb cmd = 4bytes tag z cmd 06Pobierz


Edytowany przez Bruno59, 24 kwiecień 2010 - 07:41.

 • 0

#11
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  Silver Member

 • Friend
 • ID:
  204940

 • Postów:
  580

 • Dołączył:
  16-02-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra
HF8900HD_Hivion_11.25.6D_25.05.2010

SSSP – Simple Serial Sharing Protocol
=====================================

This Protocol defines the communication between a DVB Box and a gbox by using a RS232(serial/com/tty port) with only 4 commands to implement.


RS232 communication settings
============================
115200 8N1 (115200 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit)
To activate add in the gbox_cfg R: { 01 } for com1, or R: { 02 } for com2
W: and V: should be deactivated 00 00
When developing Software you can activate thers232 debug messages by adding
10 to the R: parameter, a example for com1 would be R: { 11 }


Format of data
==============
AB CD EF GH ....

AB = Command
CDEF = length of the data following
GH ... = data

Total length is CDEF + 3 (1 byte command + 2 bytes len)


Command 0x means from STB to gbox
Command Fx means from gbox to STB


SEND PMT = 01 (send PMT to gbox)
--------------------------------
01 xx xx yy yy zz zz zz zz data ....
xx = Len
yy = SID ( byte 2 and bytes 3 from the PMT)
zz = PMT CRC32 (last 4 bytes in the PMT)
Data = CAID1 (2 bytes) PID1 (2 bytes) PROVIDER1 (3 bytes) CAID2 PID2 PROVIDER2 ....
Provider is only used in Seca and Viaccess, in other systems put 00 00 00
For Seca use 00 xx yy and for viaccess xx yy z0

On each channel change the DVB box must send the PMT first, on FTA Channels please send: 01 00 06 yy yy zz zz zz zz


SEND ECM = 03 (send ECM to gbox)
--------------------------------
03 xx xx yy yy ecm_data ....
xx = len
yy = pid

Note: Please send every ecm only once, do not send the same ecm multiple times.


REQUESTING PIDS DATA = F1 (receive ECM pid list )
-------------------------------------------------
F1 xx xx pid1 pid2 pid3 ....
xx = Len
pidx = 2 bytes for each pid

Please send me ECM data from these pids only, close all other already open.


CW RETURN = F2 (receive ControlWords)
-------------------------------------
F2 00 10 cw1 (8 bytes) cw2 (8 bytes)


Command flow on a channel change
================================
1. DVB box sends PMT with command 01 on a channel change
2. gbox sends pid list of the ecm's it can handle with command F1
3. DVB box sends ECM's (from all pids in the pid list) with command 03
4. gbox sends CW's with command F2
5. As soon the gbox has success in decoding a ecm it sends again a F1 command
with one pid only, the DVB box should close then all other pids and from
now on send only ecm data from that pid.

After this command 03 and F2 will be repeated until a channel change.

On the next channel change the DVB should close all open pids and repeat the
above procedure.//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
Advanced protocol

cmd 01 and 03 are not enough for multi-channel.

so addedAdvanced SSSP support = 04 (send cmd to gbox)
--------------------------------
04 xx xx yy yy
xx = Len
yy = check value ( returned )Reply Advanced SSSP support = F4
-------------------------------------------------
F4 xx xx yy yy
xx = Len
yy = 2 bytes, returned from CMD 04SEND PMT = 05 (send PMT to gbox)
--------------------------------
05 xx xx aa yy yy zz zz zz zz data ....
xx = Len
aa = which channel, less than 10, example 00=viewing channel, 01=pip channel, 02= timeshift, 03=recording 1, 04=recording 2,.....
yy = SID ( byte 5 and bytes 6 from the PMT)
zz = PMT CRC32 (last 4 bytes in the PMT)
Data = CAID1 (2 bytes) PID1 (2 bytes) PROVIDER1 (3 bytes) CAID2 PID2 PROVIDER2 ....
Provider is only used in Seca and Viaccess, in other systems put 00 00 00
For Seca use 00 xx yy and for viaccess xx yy z0

On each channel change the DVB box must send the PMT first, on FTA Channels please send: 05 00 07 aa yy yy zz zz zz zz


REQUESTING PIDS DATA = F5 (receive ECM pid list )
-------------------------------------------------
F1 xx xx aa pid1 pid2 pid3 ....
xx = Len
aa = from cmd 05
pidx = 2 bytes for each pid

Please send me ECM data from these pids only, close all other already open.

SEND ECM = 06 (send ECM to gbox)
--------------------------------
03 xx xx aa bb bb bb bb yy yy ecm_data ....
xx = len
aa = which channel, less than 10, example 00=viewing channel, 01=pip channel, 02= timeshift, 03=recording 1, 04=recording 2,.....
bb = 4bytes, tag, returned from cmd F6
yy = pid

Note: Please send every ecm only once, do not send the same ecm multiple times.


CW RETURN = F6 (receive ControlWords)
-------------------------------------
F2 00 15 aa bb bb bb bb cw1 (8 bytes) cw2 (8 bytes)
aa = which channel from cmd 06
bb = tag 4bytes from cmd 06


KLIK
 • 0

#12
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra
HF8900HD_Hivion_11.25.7D_27.05.2010
* soft edukacyjny
 • 0

#13
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra
Emusoft_HF8900_11.26.1D_Hivion

ps. brak opisu co nowego ten Soft HF-8900HD Hivion 11.26.1D wnosi

>>Pobierz
 • 0

#14
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

HF8900HD_11.26.2D

SSSP – Simple Serial Sharing Protocol
=====================================

This Protocol defines the communication between a DVB Box and a gbox by using a RS232(serial/com/tty port) with only 4 commands to implement.

RS232 communication settings
============================
115200 8N1 (115200 Baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit)
To activate add in the gbox_cfg R: { 01 } for com1, or R: { 02 } for com2
W: and V: should be deactivated 00 00
When developing Software you can activate thers232 debug messages by adding
10 to the R: parameter, a example for com1 would be R: { 11 }

Format of data
==============
AB CD EF GH ....

AB = Command
CDEF = length of the data following
GH ... = data

Total length is CDEF + 3 (1 byte command + 2 bytes len)


Command 0x means from STB to gbox
Command Fx means from gbox to STB


SEND PMT = 01 (send PMT to gbox)
--------------------------------
01 xx xx yy yy zz zz zz zz data ....
xx = Len
yy = SID ( byte 2 and bytes 3 from the PMT)
zz = PMT CRC32 (last 4 bytes in the PMT)
Data = CAID1 (2 bytes) PID1 (2 bytes) PROVIDER1 (3 bytes) CAID2 PID2 PROVIDER2 ....
Provider is only used in Seca and Viaccess, in other systems put 00 00 00
For Seca use 00 xx yy and for viaccess xx yy z0

On each channel change the DVB box must send the PMT first, on FTA Channels please send: 01 00 06 yy yy zz zz zz zz


SEND ECM = 03 (send ECM to gbox)
--------------------------------
03 xx xx yy yy ecm_data ....
xx = len
yy = pid

Note: Please send every ecm only once, do not send the same ecm multiple times.


REQUESTING PIDS DATA = F1 (receive ECM pid list )
-------------------------------------------------
F1 xx xx pid1 pid2 pid3 ....
xx = Len
pidx = 2 bytes for each pid

Please send me ECM data from these pids only, close all other already open.


CW RETURN = F2 (receive ControlWords)
-------------------------------------
F2 00 10 cw1 (8 bytes) cw2 (8 bytes)

Command flow on a channel change
================================
1. DVB box sends PMT with command 01 on a channel change
2. gbox sends pid list of the ecm's it can handle with command F1
3. DVB box sends ECM's (from all pids in the pid list) with command 03
4. gbox sends CW's with command F2
5. As soon the gbox has success in decoding a ecm it sends again a F1 command
with one pid only, the DVB box should close then all other pids and from
now on send only ecm data from that pid.

After this command 03 and F2 will be repeated until a channel change.

On the next channel change the DVB should close all open pids and repeat the
above procedure.
//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
//-----------------------------------------------------------------------------------------
Advanced protocol

cmd 01 and 03 are not enough for multi-channel.

so added

Advanced SSSP support = 04 (send cmd to gbox)
--------------------------------
04 xx xx yy yy
xx = Len
yy = check value ( returned )

Reply Advanced SSSP support = F4
-------------------------------------------------
F4 xx xx yy yy
xx = Len
yy = 2 bytes, returned from CMD 04


SEND PMT = 05 (send PMT to gbox)
--------------------------------
05 xx xx aa yy yy zz zz zz zz data ....
xx = Len
aa = which channel, less than 10, example 00=viewing channel, 01=pip channel, 02= timeshift, 03=recording 1, 04=recording 2,.....
yy = SID ( byte 5 and bytes 6 from the PMT)
zz = PMT CRC32 (last 4 bytes in the PMT)
Data = CAID1 (2 bytes) PID1 (2 bytes) PROVIDER1 (3 bytes) CAID2 PID2 PROVIDER2 ....
Provider is only used in Seca and Viaccess, in other systems put 00 00 00
For Seca use 00 xx yy and for viaccess xx yy z0

On each channel change the DVB box must send the PMT first, on FTA Channels please send: 05 00 07 aa yy yy zz zz zz zz


REQUESTING PIDS DATA = F5 (receive ECM pid list )
-------------------------------------------------
F1 xx xx aa pid1 pid2 pid3 ....
xx = Len
aa = from cmd 05
pidx = 2 bytes for each pid

Please send me ECM data from these pids only, close all other already open.


SEND ECM = 06 (send ECM to gbox)
--------------------------------
03 xx xx aa bb bb bb bb yy yy ecm_data ....
xx = len
aa = which channel, less than 10, example 00=viewing channel, 01=pip channel, 02= timeshift, 03=recording 1, 04=recording 2,.....
bb = 4bytes, tag, returned from cmd F6
yy = pid

Note: Please send every ecm only once, do not send the same ecm multiple times.

CW RETURN = F6 (receive ControlWords)
-------------------------------------
F2 00 15 aa bb bb bb bb cw1 (8 bytes) cw2 (8 bytes)
aa = which channel from cmd 06
bb = tag 4bytes from cmd 06


Dodany obrazek

http://www.satedu.cb...mware/Ferguson


 • 0

#15
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra
Cyfra+ dzia?a w czytniku HF 8900 na sofcie hiviona!

Soft Hivion HF-8900HD USB 11283F

wjesiek napisa?(a):Panowie, dzia?a! Jednak konieczny do wszystkiego jest kabel! Najpierw wgrywamy czy?cik, potem ponownie czy?cik z szybkim wy??czeniem tunera (czyli tak, by zresetowa? Model ID, H/W i S/W - musi pisa? "none" i "FFFF..."). Potem wgrywamy kablem soft Hiviona. Po wgraniu tuner mo?e nie chcie? si? w??czy?, resetujemy go przyciskiem z ty?u do skutku. Kiedy zaskoczy, wy?wietli si? komunikat, by wykona? "factory reset". Czyli wchodzimy do menu tunka i dajemy ustawienia fabryczne. Potem obudzi si? na nowo (a je?li nie, to znowu do skutku wy?acznikiem z ty?u). Na koniec wgrywamy mu list? kana?ów, któr? oczywi?cie ?ci?gn?li?my na kompa przed zmian? softu. Konieczna b?dzie zmiana Model ID w li?cie kana?ów programem HEXED (na ten, który jest w sofcie Hiviona). Polecam wgrywa? list? przez USB. I... to wszystko! Sprawdzone osobi?cie. Szkoda, ?e nie ma softu pod 8800HD...

Pozdrawiam,


>>>Pobierz


Ferguson HF8900HD_Hivion_11283F_11285F

fix na polsat i c+

+ komplet do wgrania nowego softu


1. W??czamy tuner.
2. W??czamy HDUpgrader.
3. ?adujemy czy?cik.bin (browse) i zaznaczamy Download (powinno by? domy?lnie)
4. Wciskamy Start w HDUpgrader.
5. Wy??czamy/w??czamy tuner w??cznikiem.
6. Po OK na wy?wietlaczu klikamy OK w HDUpgrader na informacji o poprawnym wgraniu oprogramowania.
7. Gasimy i ponownie uruchamiamy HDUpgrader.
8. Wykonujemy czynno?ci z punktów 3-5.
9. TEN KROK JEST KRYTYCZNY. Nale?y czeka? na pierwsz? plansz? z napisami i gdy tylko si? wy?wietli natychmiast wy??czy? tuner.
10. Klikamy Stop w HDUpgrader i wy??czamy.
11. W??czamy ponownie tuner i na pierwszej planszy powinno by? FFFF wsz?dzie. Je?eli jest nadal wersja poprzednia to krok 9 zosta? ?le trafiony. Trzeba próbowa? pare razy w razie niepowodzenia.

Sprawdzone na Loaderze v 112.

Pó?niej mo?na ju? wgra? soft Hiviona.


inaczej:

1. wylaczamy tylnim przyciskiem tuner
2. laczymy kablem z kompem
3. odpalamy HDUpgrade 2.21 / 2.25
4. wybieramy port, mode-download, type-prog.data
5. browse i wybieramy czyscik i nastepnie START
6. wlaczamy tuner
7. gdy pojawi sie "please wait" wylaczamy tuner
i powinno to doprowadzi? do upragnionego fffffff


>>>11.28.3F

>>Komplet do wgrania nowego softu do hf 8900 _lista z zmienionym naglowkiem_11.28.3F

>>>11.28.5F

>>>Komplet do wgrania nowego softu do hf 8900 _lista z zmienionym naglowkiem_11.28.5F

Edytowany przez [email protected], 22 listopad 2010 - 08:06.

 • 0

#16
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra

Soft_Ferguson_ HF8900HD_Hivion_11.28.6F


Astra 19.2 TNT channel workable

DVB Support - PAY TV Packages

You have to download softcam key>>>Pobierz<<<


 • 0

#17
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  Silver Member

 • Friend
 • ID:
  204940

 • Postów:
  580

 • Dołączył:
  16-02-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra
HF-8800HD_1.28.8A
HF-8900HD_1.28.8A

• Soft fabryczny

* poprawiono obs?ug? kart (nowy CAID Cyfry, karty ICE)
* dodano nowe menu wy?aczania komunikatów modu?ów CAM
* dodano nowe menu fastscan dla kana?ów holenderskich
* poprawka dzia?ania niebieskiego przycisku - zmiana proporcji obrazu
* aktualizacja bazy danych trasnponderów i satelit
* i inne drobne poprawki...

Uwaga: po wgraniu oprogramowania zalecamy przywrócenie ustawie? fabrycznych i ponowne wgranie listy kana?ów!


HF-8x00 HD nowe oprogramowanie : Ferguson : Digital Multimedia Technology
 • 0

#18
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  Silver Member

 • Friend
 • ID:
  204940

 • Postów:
  580

 • Dołączył:
  16-02-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra
8800-11.28.8F http://www.satedu.cb...mware/Ferguson
8900-11.28.8F http://www.satedu.cb...mware/Ferguson

• Soft edukacyjny

 • poprawiono obs?ug? kart (nowy CAID Cyfry, karty ICE)
 • dodano nowe menu wy?aczania komunikatów modu?ów CAM
 • dodano nowe menu fastscan dla kana?ów holenderskich
 • poprawka dzia?ania niebieskiego przycisku - zmiana proporcji obrazu
 • aktualizacja bazy danych trasnponderów i satelit
 • i inne drobne poprawki...

A od Nas wersje F na bazie tego co by?o/dzia?a?o wcze?niej ...


Edytowany przez tomek6680, 26 listopad 2010 - 16:27.

 • 0

#19
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra
Softy_HF8800_8900HD_1.28.9A_producenta

Opis:

* poprawiono obs?ug? kart (nowy CAID Cyfry, karty ICE)
* dodano nowe menu wy?aczania komunikatów modu?ów CAM
* dodano nowe menu fastscan dla kana?ów holenderskich
* usuni?ty problem wspópracy modu?u polsatu z kart? C+ o niskim pakiecie
* przywrócono poprzedni? wersj? numeracji kana?ów w grupach satelit
* problemy ze skalowaniem obrazu zostan? usuni?te w terminie pó?niejszym
* aktualizacja bazy danych trasnponderów i satelit
* i inne drobne poprawki...

Uwaga: po wgraniu oprogramowania zalecamy przywrócenie ustawie? fabrycznych i ponowne wgranie listy kana?ów!

Rozmiar:
2.4 MB
Wersja:
1.28.9A
Wersja z dnia:
29 Nov 2010


>>>Softy_HF8800_1.28.9A

>>>Softy_HF8900_1.28.9A
 • 0

#20
OFFLINE   Bruno59

Bruno59

  Global Moderator

 • Super Moderator
 • ID:
  208259

 • Postów:
  1083

 • Dołączył:
  22-02-2010Reputacja: 11
Dobra
Softy_HF8800_8900HD_1.29.0A_producenta


Opis:

* poprawiono obs?ug? kart (nowy CAID Cyfry, karty ICE)
* dodano nowe menu wy?aczania komunikatów modu?ów CAM
* dodano nowe menu fastscan dla kana?ów holenderskich
* usuni?ty problem wspópracy modu?u polsatu z kart? C+ o niskim pakiecie
* przywrócono poprzedni? wersj? numeracji kana?ów w grupach satelit
* problemy ze skalowaniem obrazu zostan? usuni?te w terminie pó?niejszym
* dodano obs?ug? napisów dla kana?ów holenderskich
* aktualizacja bazy danych trasnponderów i satelit
* i inne drobne poprawki...


Uwaga: po wgraniu oprogramowania zalecamy przywrócenie ustawie? fabrycznych i ponowne wgranie listy kana?ów!

Rozmiar:
2.1 MB
Wersja:
1.29.0A
Wersja z dnia:
30 Nov 2010>>>HF 8800 HD 1.29.OA<<<

>>>HF 8900 HD 1.29.OA<<<
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.