stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Sharing NewCamd/CCCam_opisy/programy


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
15 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   eliveva

eliveva

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  203239

 • Postów:
  67

 • Dołączył:
  06-09-2007Reputacja: 10
Dobra
Powy?szy opis przedstawia konfiguracj? oprogramowania odbiorników DVB na przyk?adzie firmware'u DvbXt?eme dla odbiorników Arion-Ferguson (i ich klonów) z obs?ug? funkcji sharing'u do wspó?pracy z Modem-Klientem poprzez port szeregowy (RS232) odbiornika.

1) Do tunera DVB nale?y wgra? oprogramowanie z obs?ug? sharingu w standardzie NEWCAMD (np. firmware DvbXt?eme )
2) Wgrana lub stworzona lista musi zawiera? programy z posiadanej oferty Cyfry+
3) Nale?y upewni? si?, ?e karta abonencka jest umieszczona w serwerze SmartCard a Modem-Klient jest pod??czony do portu RS232 odbiornika DVB oraz, i? urz?dzenia s? w??czone do zasilania (nie dotyczy samego modemu przy odpowiednim pod??czeniu do serwera firmy Epsilon)

4) Nale?y teraz uruchomi? odbiornik i na pilocie nacisn?? czerwony przycisk (UHF). Powinno pojawi? si? poni?sze menu:

5) Naje?d?amy (strza?kami pilota) na opcj? "Sharing Settings" jak powy?ej i wciskamy na pilocie "OK".
Dodany obrazek
6) Przechodzimy na opcj? "SHARING MODE" i ustawiamy j? na NEWCAMD.
Dodany obrazek
7) Przechodzimy teraz na kolejn? opcj? (CA SYSTEM) i potwierdzamy przyciskiem "OK"
Dodany obrazek
8) W opcjach CA SYSTEM wybieramy aktywn? ("V") opcj? poprzez naci?ni?cie przycisku "OK" dla systemu SECA
(inne systemy równie? mog? by? aktywne - lecz b?dzie to powodowa?o wolniejsze pojawianie si? obrazu po uruchomieniu kana?u kodowanego)
Po zaznaczeniu wychodzimy do poprzedniego MENU przyciskiem "EXIT"
Dodany obrazek
9) Warto?ci TIMEOUT DELAY ustawiamy do?wiadczalnie
Poprawnym wpisem b?d? warto?ci maksymalne tj. 9999
Dodany obrazek
10a) Przechodzimy na opcj? "TRY EMU" i ustawiamy j? na "NO"
Wychodzimy w w/w MENU poprzez naci?ni?cie przycisku "EXIT" na pilocie
Dodany obrazek
10b) Je?li w/w opcja ma pozosta? na "YES" wciskamy przycisk EXIT na pilocie i w nadrz?dnym MENU naje?d?amy na zak?adk? EDIT KEY i wciskamy "OK"
Dodany obrazek
Przechodzimy bocznymi strza?kami pilota na system SECA i upewniamy si?, czy w poni?szej li?cie jest usuni?ty wpis provider'a którego kart? abonenck? posiadamy (dla Cyfry+ 0065)
- je?li jest obecny usuwamy go z listy:
Dodany obrazek
Wychodzimy z powy?szego MENU poprzez kilkakrotne wci?ni?cie przycisku "EXIT" na pilocie.
Wybieramy kana? z posiadanego pakietu - obraz powinien pojawi? si? na ekranie.
Odbiornik jest ju? poprawnie skonfigurowany.
Zapisanie ustawie? w odbiorniku odbywa si? poprzez wy??czenie go czerwonym przyciskiem "STAND BY"
 • 0

#2
OFFLINE   Senior

Senior

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  202735

 • Postów:
  2954

 • Dołączył:
  30-06-2007Reputacja: 10
Dobra

Cardsharing_Ferguson_CCCAM

DSR 5001/7000/1/2, Ferguson 3318, 6318CR, 5018CI, 7318UCI & Clones z wykorzystaniem Sharing Protocol -> CCCAM>>> Cardsharing_DSR_Ferguson_CCCAM<<<


 • 0

#3
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Sbcl i vPlug

Gotowiec Sbcl jest to program z wtyczk? vPlug, przesy?aj?cy klucze do tunera na ??danie /czyli tuner i komputer musz? by? stale w??czone i pod??czone kablem nullmodem/... no i ten program równie? musi chodzi? non-stop...
Oczywi?cie dzia?a tylko z softami dvbxtreme.
Nowe biblioteki vPlug nie pracuj? w Windows 95/98
Ustawienia sharingu w tunerze:

- wciskamy na pilocie UHF, sharing settings i ustawiamy:

- Newcamd
- ca system - zaznaczamy wszystko
- try emu - no
- timeout - 2000


Ca?ego programu nie nale?y zakopywa? zbyt g??boko w struktur? podkatalogów gdy? mo?e mie? problemy z poprawnym odnalezieniem kluczy... a zw?aszcza omija? nale?y katalogi z polskimi znakami: je?li konto u?ytkownika w windows mamy np: Ja? wtedy Pulpit odpada - przenosimy go najlepiej do c:\sbcl

Gdy s? problemy - czy?cimy rejestr, prze?adowywujemy komputer /restart/ i wy?anczamy tuner z sieci na chwil?.

Ustawienia w pliku vplug.ini po instalacji vPlug w wersji nowszej ni? 2.1.2:

CAID_IgnoreList = 1803, 0919, 093B, 4AA1, 4AD0, FFFF, 0B00, 4AD4
ProviderID_IgnoreList = 022600, 020010, 022610, 023800, 025100, 023B00, 025110, 007A, 021C00

ECM_Filter_Timeout_Sec = 40

Zapchany Port Com:

Sbcl zapycha go programowo, nawet restart komputera mo?e nie odblokowac go poprawnie, natomiast prosty zabieg pozwala zrobi? to skutecznie bez wy?anczania sprz?tu: Panel sterowania/system/sprz?t/mened?er urz?dze? i jak na obrazku: rozwijamy porty com - klikamy na tym który nas interesuje prawym klawiszem myszy i wy??czamy go na kilka sekund, robimy to zawsze przed i po jakiejkolwiek transmisji z i do tunera /klucze, listy.../ oczywi?cie wszelki soft do edukacji jak i sbcl maj? by? wy??czone w tym czasie - tuner w stand-bye.
Dodany obrazek
Problemy z nagr?: wciskamy zero na pilocie /gdy zniknie panel/ i zaznaczamy na ka?dym kanale, który nie ?wieci, a najlepiej na wszystkich tylko 1801 - jak na obrazku... /ptaszek pojawia si? gdy naci?niemy OK na pilocie.... a pó?niej przesuwamy góra, dó?.../
Dodany obrazek
?eby nie by?o problemów z tunera wyrzucamy klucze wszystkich providerów , je?li sbcl ma by? jedynym rozwi?zaniem.

Maj?c kart? c+ z softcam key lub z vPluga mo?na usun?? klucze 0068 z seca.


Podmiana kluczy w vPlug:
Otwieramy okno sbcl i w menu: vplug - show monitor

Dodany obrazek

w monitorze ostatnia ikonka - show editor

Dodany obrazek

szukamy nowego softcam.key, importujemy jak na obrazku, pó?niej convert, na koniec update.

Dodany obrazek

Podmiana pojedy?czych kluczy:

- w oknie ProviderID w ?atwy sposób wyszukujemy np 7101 /lub innego providera/
- klikamy na klucz, który chcemy zmieni? i na dole w Key wklejamy nowy nast?pnie klikamy update /Add new - gdy dodajemy nowy klucz/

softcam.key mo?na równierz edytowa? bezpo?rednio nale?y pami?ta? o ponownym imporcie, convert i update...


Klucze CW:

Chocia? gotowiec z vPlug nie obs?uguje automatycznie kluczy CW importowanych z softcam na fredkach, b?d? dodanych r?cznie w vPlug's Editorze to jednak mo?na je przesy?a? do tunka w razie potrzeby:
- ustawiamy ??dany kana?
- otwieramy vPlug monitor i po ?rodku okna wklejamy klucz CW - w miejsce po DCW, i klikamy ikonk? z "rentgenem" /w miejscu za wklejonym kluczem/,
je?li nie za?wieci - zmiana kana?u na inny i powrót, w ten sposób mo?na dodawa? kilka CW do ró?nych kana?ów, pami?taj?c i? po wy??czeniu programu nie zostaj? one zapisane w bazie kluczy... a trafiaj? do tunera.

:!: Nowa biblioteka vPluga umo?liwia bezbolesne dodawanie kluczy CW jak na rysunkach:

w vPlug's Edytorze - zak?adka SID's wyszukujemy dany kana?.

Dodany obrazek

po wyszukaniu na dole wstawiamy, b?d? podmieniamy istniej?cy na aktualny, i klikamy update - klucz l?duje w v_sids.db /lecz poprawnie odczytuj? go jedynie soft do kart dvb/

Dodany obrazek

Sbcl ?miga bez s2-emu /odznaczamy/,gdy? na fredkach obs?ugiwany jest jedynie vPlug bez au: tylko gotowe klucze odczekaj po zmianie - 150, klucz 2 - 100 w Pluginach

Dodany obrazek

DW delay 175 w Tuner...

Dodany obrazek


(OPIS POCHODZI Z FORUM FERGUSONIA - zrobiony przez Mille)
 • 0

#4
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Tools do sharingu dla Fergusonów AF ( co? na wzór WSP)

Po modyfikacji kol @szprot5 z DVHK .
Mia?em mia?em jaki? % udzia?u przy jego powstaniu :lol:

Przetestowany na 100% :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Zalet? tego programu w stosunku do SBCL ,jest to, ?e nie potrzebuje wpisywania ?adnych wzorców :idea:

- przetestowany z wszyskimi platformami :!:Dodany obrazek


- dzia?a z testami NewCamd5.25 z dzia?u SHARING :lol:


Dodany obrazek


 • 0

#5
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

SpiderShare_1.0.20


Kolejny przetestowany program do sharingu NewCamd

- program przeznaczony dla tunerów Yumatu/Globo i innych
- testowany na Fergusonach AF xx18 - dzia?a bezb??dnie
:-D

* zalet? jego jest ustawienie do 14 aktywnych danych serwerów :shock:
* testowany z danymi naszych rodzimych platform :lol:
* testowany z danymi z tematu TESTY w dziale SHARING :lol:
* nie wymaga wpisywania ?adnych wzorców , jak w przypadku SBCL*a :-)

- na razie nie testowa?em dzia?ania z pluginem (jest taka opcja)
ale ,na pewno sprawdz?
:-)


Please Login or Register to see this Hidden Content


Dodany obrazek

Dodany obrazek

Dodany obrazek


Dodany obrazek


 • 0

#6
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Ferguson Sharing CCCam

- nowy program przeznaczony dla tunerów Globo/Opticum/Yumatu
z wykorzystaniem programu Cardsharing-x juma v.1.0 oraz Fausto Emulator


Program przetestowany na Fergusonie AFxx18 ,jego dzia?anie ,jest bardziej funkcjonalne jak programu SSSp 1.2.1

Zaczynamy :::

1.Pobieramy i instalujemy Fausto
2.Pobieramy i instalujemy Cardsharing-x juma v 1.0
3.Otwieramy Cardsharing-x juma v 1.0 i wpisujemy dane linijki C:

Dodany obrazek

4. Po wpisaniu naciskamy Connect
- pojawi si? okno Fausto Emulator, w którym zaznaczamy to co pokazuj?
strza?ki , pozwoli to w pó?niejszym czasie na podgl?d szczegó?ów po??czenia

Dodany obrazek

- naciskamy na Client

1.Naciskamy na linijk?
2.Naciskamy Load
3.Nastepnie Start

Dodany obrazek

- wchodzimy w Serial

1.Wybieramy SSSP
2.naciskamy Connect

Dodany obrazek

- je?eli wszystko zrobili?my dobrze ,to powinno nast?pi? po??czenie
(widoczny klucz na samym dole)

Dodany obrazek

- je?eli przejdziemy do monitora ,zobaczymy szczegó?y po??czenia

Dodany obrazek

===================================================

Program Cardsharing-x juma v1.0 s?u?y w?a?ciwie tylko do wpisania aktywnej linijki ,która zostaje transferowana do Fausto.
kolejne za??czenia ,wykonujemy otwieraj?c tylko Fausto


==================================================

Ustawienia tunera::

* w ustawieniach sharingu wybieramy (Gbox SSSP)
* wybieramy wszystkie systemy kodowania
* pozosta?e ustawienia jak przy sharingu NewCamd

Do pobrania ::

>>> Fausto 1.43
>>> Cardsharing-x juma v 1.0Sprawdzone na 100% wi?c nie pisa? ,?e nie dzia?a

Mi?ej zabawy

by JAKITAKI


 • 0

#7
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Nowa wersja programu Cardsharing -X juma v 1.1

- ró?nica polega na wyboru protoko?u bezpo?rednio w programie Cardsharing-x
, nie ma koniecznoi?ci wyboru w Fausto ,jak poprzednio


Dodany obrazek

Pobierz


 • 0

#8
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Faust 1.43_ Emu keys

- wykorzystuj?c Fausto1.43 mo?emy korzysta? z kluczy EMU i promocji CCW
nie wgrywaj?c ich do tunera ,a wykorzystuj?c w?a?nie Fausto i klucze Diablo.bin*


- jest to niejako ,sharing kluczy EMU :smiech:
- ale mo?na potraktowa? to jako te?cik :biggrin:


- a wi?c w Fausto i w tunerze ustawiamy wszystko tak jak w opisie powy?ej .

- otwieramy Fausto >>> dodatki >> emulator

Dodany obrazek

- w otwartym oknie (pliki kluczy) otwieramy nowe klucze Diablo.bin
- i to wszystko .........ogl?damy to co jest w promocji :radocha:


 • 0

#9
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

Programy do sharingu NewCamd ,testowane na Fergusonie AF

- mo?na sobie potestowa? na innych tunerach :_oczko:

Dodany obrazek

Dodany obrazek

StarSatshare


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dodany obrazek

- w pierwszym oknie wpisujemy host/user/pass/deskey
oraz wybieramy port com
- w oknie CHgroup wpisujemy nazw? programu /caID/provider
oraz port do ??czenia si? z serwerem


Dodany obrazek

Dodany obrazek

NCP V1.0


 • 0

#10
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra

gladiator_sssp_cccam_newcs_V1.06

Program wykorzystywany do sharingu w tunerach HF 8800/8900HD
Bardzo dobrze wspó?pracuje z tunerami serii AFxx18.
Szczególnie bardzo dobrze dzia?aj? testy CCCam , zauwa?y?em zdecydowanie lepsze dzia?anie
ni? to ma miejsce np. wykorzystuj?c SSSpv.1.2 oraz flycccam.
Prze??czanie odbywa si? w miar? p?ynnie.
Dodam ?e testowa?em na te?cie z HOP3 , je?eli karty b?d? bli?ej praca powinna by?
zdecydowanie lepsza.


Dodany obrazek

Ustwienia programu/tunera


- Pierwsz? rzecz? jak? powinni?my zrobi? to wyedytowa? plik konfiguracyjny z danymi serwerów ,które chcemy testowa?
- Przyk?adowo wyedytowana linijka C:
::

Dodany obrazek

- Je?eli wyedytowali?my linijki ,czas na ustawienia tunera ::

- je?eli testujemy NewCS I CCCam , ustawiamy ::
Sharing MODE: Gbox(SSSp)
CA System: ALL CA_ID
TRY EMU: NO
TIMEOUT DELAY: 9999


- teraz pozostaje nam odpali? program ::

Dodany obrazek

- je?eli test jest aktywny w oknie serwerów ?weci na zielono .
- wchodz?c w zak?adk? NET i wybieraj?c np.1 serwer ,mamy jego podgl?d ,mi?dzy innymi
z jakich kart korzysta.


Przyjemnej zabawy :-D


DOWNLOAD


 • 0

#11
OFFLINE   tomek6680

tomek6680

  Platinum Member

 • V.I.P
 • ID:
  128227

 • Postów:
  2050

 • Dołączył:
  16-03-2010 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 47
Bardzo Dobra
Nie ma opisu jak doda? priorytet lub ignorowane CAID, ident, sid.
Co mo?e mie? sugestie, jak mo?na to zrobi??

na przyk?ad

# Dla cccam
# # Server = cccam: url lub ip: numer portu: 0/0500/ffff: login: has?o

# Dla NewCS
Server = NewCS: url lub ip: port numer: 0/0500/ffff: login: has?o: deskey: 00000000

0/0500/ffff - CAID
00000000 - ident

Ale jak doda? priorytet lub ignorowane ident dla cccam?
Co mo?e mie? sugestie, jak mo?na to zrobi??
 • 0

#12
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra
http://www.globalsat...aq-sharing-635/ :read::biggrin2:

nie wiem ,czy biorca mo?e takie linijki modyfikowa? na swoje potrzeby ??
ale mo?na potestowac ró?ne ustawienia
 • 0

#13
OFFLINE   quando

quando

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  204487

 • Postów:
  1

 • Dołączył:
  12-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Witam. Panowie Fausto czy Gladiator dobrze czytaj? polsat po CCcam ale co z Cyfr?. Jeden jak i drugi program ma problemy z czytaniem Cyferki Moz? jakie? podpowiedzi zaznaczam ze wszystko robi? tak jak w opisie konfiguracji.
 • 0

#14
OFFLINE   JAKITAKI

JAKITAKI

  Platinum Member

 • Friend
 • ID:
  205533

 • Postów:
  2011

 • Dołączył:
  05-05-2008 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 12
Dobra
Gladiator to program który dzia?a jak plugins HADU,wzór linijek jest dok?adnie taki sam.
Posiadacze kart DVB b?d? wiedzie? o co chodzi ,a skoro tak ,to mo?na si? pokusi? o edycj? linijek , czyli dodaj?c priorytety ,ignorowane itd. :::

wed?ug ::

Optional parameters :
Active= ; [1] or 0
Timeout= ; 0=None, or 3-7 seconds. Default is [5] seconds
Version= ; [None] or Version:Build
PadTime= ; [0=None], or (Timeout+2)-N seconds
TimeRecon= ; [0=Automatic], or 1-32 seconds
WantEmus= ; [0=No] or 1=Yes
MaxHop= ; [0=None], or 1-N
NonStd= ; [0=No] or 1,2=Yes
CAIDProv= ; [None] or 32 max entries of CAID/Providers
NoCAIDProv= ; [None] or 32 max entries of CAID/Providers
NoNodeCAID= ; [None] or 32 max entries of Node/CAIDs
CAIDTunnel= ; [None] or 32 max entries of CAID/CAID/Provider/SIDs
NoSID= ; [None] or 64 max entries of SIDs
PrioGenRules= ; 1 or several general rules for priority. Default is [HOP]
PrioCAIDProv= ; [None] or 32 max entries of CAID/Providers forpriority
IgnoreProv= ; [None] or 32 max entries of CAID
EMMCAID= ; [None] or 2 max entries of CAID/Provider/Options for
EMMs

 • 0

#15
OFFLINE   tomek6680

tomek6680

  Platinum Member

 • V.I.P
 • ID:
  128227

 • Postów:
  2050

 • Dołączył:
  16-03-2010 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 47
Bardzo Dobra
Mo?na te? wzi?? plik Hadu, zmieni? nazw? na gladiator i go podmieni?!
 • 0

#16
OFFLINE   tomek6680

tomek6680

  Platinum Member

 • V.I.P
 • ID:
  128227

 • Postów:
  2050

 • Dołączył:
  16-03-2010 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 47
Bardzo Dobra

Satnacam_1.0.0.4
Program do sharingu dla tunerów Ferguson AF-xx18 newcamd cccam [/b]

http://www.satedu.cb...ls and Editors

 


 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.