stat4u

Skocz do zawartości


- - - - -

Prze??czniki satelitarne (multiswitche)


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
1 odpowiedzi na ten temat

#1
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Prze??cznik wielokrotny (multiswitch) s?u?y do prze??czania doprowadzonych do niego oddzielnymi przewodami kilku sygna?ów satelitarnych z ró?nych polaryzacji i przesy?ania ich do kilku tunerów TV-SAT. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu wybór sygna?ów satelitarnych jest przeprowadzany niezale?nie dla ka?dego odbiornika. Ka?dy odbiornik pracuje, jakby by? pod??czony do w?asnej anteny satelitarnej.

Prze??czniki czterowej?ciowe zapewniaj? mo?liwo?? niezale?nego wyboru np. H/V pasma górnego i H/V pasma dolnego. Takie multiswitche zapewniaj? zatem wszystkich programów z jednego satelity. Powszechnie dost?pne s? równie? prze??czniki o?miowej?ciowe, które umo?liwiaj? niezale?ny odbiór p?aszczyzn H/V pasma górnego i H/V pasma dolnego z dwóch satelitów. Sterowanie prze??cznikami jest realizowane z odbiornika satelitarnego przez kabel w.cz. za pomoc? napi?cia zasilaj?cego konwertery 14/18V oraz za pomoc? sygna?u prze??czaj?cego 0/22kHz. W przypadku multiswitchy 9-wej?ciowych w gr? wchodzi jeszcze sterowanie DiSEqC.

Dodatkowe wej?cie s?u?y do wprowadzania do instalacji sygna?ów naziemnych w zakresie od 47 do 862MHz. Zatem w tej samej instalacji s? dost?pne równie? programy nadajników naziemnych. Do gniazdka (abonenta) jest doprowadzany tylko jeden kabel wspó?osiowy. Rozdzia? sygna?ów telewizji naziemnej i telewizji satelitarnej jest dokonywany w gnie?dzie u abonenta. Takie gniazdo ma wyj?cie satelitarne (SAT), telewizyjne (TV) i radiowe ?. Takie gniazdo musi przenosi? napi?cie sta?e 14/18V oraz sygna?y steruj?ce 22kHz i DiSEqC.

Instalacje z prze??cznikami staj? si? standardem w domach jednorodzinnych, pensjonatach itp. Najcz??ciej spotyka si? w praktyce prze??czniki z 4 i 8 wyj?ciami. Chocia? dost?pne s? równie? prze??czniki z 12 i 16 wyj?ciami. Prze??czniki s? bardzo cz?sto urz?dzeniami aktywnymi, zw?aszcza w zakresie sygna?ów satelitarnych, co kompensuje t?umienie rozdzia?u. Przy wi?kszych ilo?ciach u?ytkowników stosuje si? multiswitche kaskadowalne. Jest to korzystne rozwi?zanie zw?aszcza w przypadku budynków wielokondygnacyjnych. Dzi?ki zastosowaniu multiswitcha na ka?dej kondygnacji, zmniejsza si? odleg?o?? od multiswitcha do tunera.

Nowa generacja prze??czników jest przeznaczona do przesy?ania kompletnych ofert programowych w postaci sygna?ów analogowych i cyfrowych. Ma?e warto?ci t?umienia przej?ciowego umo?liwiaj? realizacj? wi?kszych instalacji. Dzi?ki efektywno?ci tych systemów mo?na ekonomicznie pod??czy? do sieci nawet do 200 abonentów. Zastosowanie tej techniki umo?liwia wprowadzenie do instalacji widma cz?stotliwo?ciowego od 47 do 2400MHz.

Zdalne zasilanie konwerterów cz?sto jest realizowane z pod??czonych tunerów. Jednak?e w celu zapewnienia nieprzerwanego odbioru programów naziemnych (przy wy??czonych tunerach satelitarnych) wskazane jest stosowanie zasilacza zewn?trznego. Zasilacz zewn?trzny zwi?ksza ponadto niezawodno?? systemu. Zwa?ywszy na fakt przesy?ania sygna?ów satelitarnych w zakresie 950-2150MHz musz? by? stosowane dobrze przewody wspó?osiowe.
<div align="center">
Dodany obrazek</div>

Schemat przyk?adowej instalacji z zastosowaniem prze??cznika z 8 wej?ciami TV-SAT i 1 wej?ciem TV naziemnej przedstawiono na za??czonym rysunku. Do wej?? prze??cznika mog? by? doprowadzone sygna?y z dwóch konwerterów zamocowanych do dwóch anten (lub jednej - tzw. "zez"). Ilo?? wyj?? multiswitcha decyduje jedynie o ilo?ci mo?liwych do pod??czenia tunerów satelitarnych.

Autor: Aleksy Kordiukiewicz

 • 0

#2
OFFLINE   meteorolog

meteorolog

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  203737

 • Postów:
  2

 • Dołączył:
  29-11-2007Reputacja: 10
Dobra
Opis bardzo obszerny i bardzo ogólny. W opisie uzyto nazw multiswitcha 4 i 8 wej?ciowego, za? w praktyce producenci podaja 5 wej?iowe, 9 wej?ciowe uwzgl?dniaj?c w tym dodatkowe wejscie które tu zosta?o równiez opisane do pod??czenia sygna?u z instalacji TV naziemnej lub kablowej. I tu w uzupe?nieniu chcia?bym doda?, ?e w multiswitchach z w?asnym sasilaniem mamy do czynienia z dwoma opcjami t.j aktywne wej?cie i pasywne. Aktywne posiada mozliwo?? regulacji wzmocnienia dla tego wej?cia. Ponadto na ka?dym z wej?c konwertera wyst?puje regulacja t?umienia sygnalu. Multiswitche np. firmy viper. Kolejna zalet? zastosowania multiswitcha jest to, i? w ka?dym z gniazd ko?cowych ( bo tylko takie mog? by? zastosowane) poziomy sygna?ow sat oraz TV naziemnej b?d? kablowej maja taki sam poziom. Ma tu odst?pstwo jedynie znaczna odleg?o?? (d?ugo?? kabla) do gniazda. W gniazdach abonenckich wyj?cie sat od pozosta?ych TV oraz R jest oddzielone filtrem. Jedynie wej?cie sat bezpo?rednio przepuszca napi?cie z tunera w tym przypadku do zmiany polaryzacji 14/18 do multiswitcha. Pozodta?e R i TV s? dla napi?cia sta?e widziane jako zwarcie, gdy? w filtrach pasmowych wystepuja d?awiki zrównoleglone do wyj?cia a oddzielone kondensatorami od przewodu z multiswitcha. Waznym jest równie? wskazanie na konwerter. Zastosaownie w miltiswitchach maja jedynie konwertery typu quatro. Posiadaj? one cztery wyj?cia. H/V- zakres 11.7-12.7 w polaryzacji pionowej, H/H- zakres 11.7 - 12.7 w polaryzacji poziomej, analogicznie dla zakresu 1.7 do 11.7 L/V, L/H. W opcji czterowyj?ciowej wystepuje jeszcze jeden konwerter QUAD który rózni sie tym, iz ka?de jedo wyj?cie to jest jeden niezalezny konwerter i jest stosowany do odbiory do czterech tynerów. Oczywi?cie ta opcja znacznie obni?a koszty instalacji poniewa? nie wymaga stosowania multiswitcha, a w przypadku po??dania poza sygna?em satelitarnym mozna ??czyc poszczegolnymi wyj?ciami poprzez sumatory ddatkowo sygna?z instalacji naziemnej. My?l?, ?e te opisy wzajemnie sie uzupe?nia i dadza obraz na instalacje antenowa zbudowana w oparciu o multiswitch. Pozdrawiam
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.