stat4u

Skocz do zawartości


- - - - -

Planowanie i budowa satelitarnej instalacji odbiorczej


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
Guest_edek78_*

Guest_edek78_*
 • Gość
 • ID:
  0

 • Postów:
  0

 • Dołączył:
  01-01-1970Istotnym problemem przy budowie satelitarnej instalacji odbiorczej jest w?a?ciwy monta? i ustawienie anteny. Ukierunkowywanie najlepiej przeprowadza? za pomoc? analogowego lub cyfrowego wska?nika poziomu. W najprostszym przypadku wykorzystany mo?e by? równie? odbiornik, przy którym poziom antenowy jest obni?any za pomoc? wstawionego przed gniazdem wej?ciowym regulowanego t?umika. Odbiornik otrzymuje sygna? poni?ej progu, ?eby z szumu wy?ania? si? wyra?nie rozpoznawalny obraz. Prace te s? bardziej skomplikowane ni? przy odbiorze naziemnym, poniewa? przy monta?u satelitarnej anteny odbiorczej ma si? do czynienia ze znacznie wi?ksz? kierunkowo?ci?.

Satelitarna antena odbiorcza musi mie? dok?adnie ustawiony k?t wzniesienia (w stosunku do poziomu). Ten k?t wzniesienia jest okre?lany jako k?t elewacji. Poniewa? pozycje satelitów znajduj? si? nad równikiem, to satelitarna antena odbiorcza - w zale?no?ci od pozycji satelity - musi by? ustawiona w kierunku poziomym z odpowiedni? odchy?k? od kierunku po?udniowego. Ten k?t ustawienia, odniesiony do dok?adnego kierunku po?udniowego okre?la si? jako tzw. k?t azymutu. W kierunku po?udniowym ma on 0o, w odchyleniu zachodnim dodatnie i w odchyleniu wschodnim ujemne warto?ci stopnia k?towego.

Przy odbiorze satelity antena odbiorcza musi by? dok?adnie ustawiona w elewacji i azymucie. Te obie warto?ci ustawie? s? zale?ne od pozycji satelity (pozycja orbitalna, stopie? d?ugo?ci geograficznej) i pozycji anteny odbiorczej na Ziemi (szeroko?? i d?ugo?? geograficzna). W zale?no?ci od odbieranego satelity i pozycji na Ziemi k?ty azymutu i elewacji s? ca?kiem ró?ne i nale?y je ka?dorazowo obliczy?.

Je?eli za? za pomoc? jednej anteny odbiera si? na zmian? kilka satelitów, wówczas antena musi by? odpowiednio przestawiana w elewacji i azymucie. Przy stosowanych obecnie antenach wystarcza zastosowanie zdalnie sterowanego zawieszenia obrotowego doko?a osi. Takie urz?dzenia do satelitarnych anten odbiorczych okre?la si? jako system "polarmount".

Technika instalacyjna


Jest to najprostsza mo?liwo?? odbioru satelitarnego, pomimo to technika instalacyjna mo?e by? tutaj bardzo ró?na. Najpierw jest konieczny wybór okre?lonego satelity emituj?cego interesuj?ce nas programy. Obecne g?ówne zainteresowanie abonentów telewizji satelitarnej kieruje si? na pasma 11GHz i 12,5GHz przy satelitach Astra i Hot Bird ze wzgl?du na wielokrotne pozycjonowanie satelitów na tej samej pozycji orbitalnej. W Polsce dla ca?kowicie stabilnego i pewnego przysz?o?ciowo odbioru sygna?ów stosuje si? anteny odbiorcze ze ?rednicami ok. 90cm odpowiednio do ich ogniskowania i zysku. Anteny odbiorcze z 60cm s? wystarczaj?ce w zachodniej Polsce.

Standardowym konwerterem jest obecnie Full Band zapewniaj?cy odbiór sygna?ów obu polaryzacji nadawanych na pa?mie górnym i dolnym. Prze??czanie jest realizowane w konwerterze za pomoc? napi?cia zasilaj?cego (polaryzacja V i H) oraz za pomoc? sygna?u 22kHz (pasmo dolne i górne). Dzi?ki temu powstaj? 4 tzw. p?aszczyzny programowe (pozioma, pionowa, pasmo 11GHz, pasmo 12,5GHz) zdalnie prze??czane za pomoc? odbiornika. Wszystko to jest realizowane poprzez jeden przewód koncentryczny doprowadzaj?cy sygna? z konwertera do odbiornika. Je?eli d?ugo?? kabla i zatem t?umienie mi?dzy konwerterem i odbiornikiem jest stosunkowo du?e, to mog? by? w??czane mi?dzy nimi wzmacniacze p.cz. satelitarnej, których zasilanie jest realizowane dok?adnie tak samo, jak konwertera, przez kabel odprowadzaj?cy. Wszystkie parametry odbieranego sygna?u s? pojedynczo zapami?tywane dla ka?dego miejsca programowego. Programowanie fabryczne jest korzystne przy uruchamianiu instalacji odbiorczej, poniewa? dzi?ki temu mo?na du?o szybciej przeprowadzi? ukierunkowywanie anteny.

Instalacja odbiorcza najcz??ciej zawiera zarówno urz?dzenia do naziemnego odbioru telewizji i radia, jak równie? urz?dzenia do satelitarnego odbioru telewizji i radia we wszystkich wyobra?alnych po??czeniach i wariantach. Sygna?y odbioru naziemnego s? doprowadzane przez odbiornik satelitarny lub magnetowid do odbiornika TV. Konwencjonalny odbiornik radiowy otrzymuje sygna? antenowy z odpowiedniego przy??cza gniazdka abonenckiego. Sygna? satelitarny jest prowadzony z anteny satelitarnej przez jeden kabel do odbiornika satelitarnego. W odbiorniku sygna? satelitarny jest w konwencjonalny sposób (po odpowiedniej obróbce wst?pnej) remodulowany w ustawialnym kanale UHF i wprowadzany do naziemnej mieszanki sygna?ów w.cz. Równocze?nie mi?dzy odbiornikiem satelitarnym, magnetowidem i OTV mog? by? tworzone odpowiednie po??czenia audio-wideo (np. technika po??cze? wtykowych SCART i Cinch). Analogicznie sygna? audio mo?e by? doprowadzony do konwencjonalnego zestawu stereo.

Przez odbiornik s? sterowane dost?pne prze??czniki w.cz. i nap?dzana instalacja "polarmount" (sterowanie silnikiem, system czujników). W systemie "multifeed" w sposób celowy drugi konwerter jest umieszczany poza ogniskiem anteny offsetowej, dopóki spadek poziomu odbieranego sygna?u to dopuszcza. Przy niezbyt duzych odleg?o?ciach k?towych strata sygna?u jest pomijalna z powodu du?ej mocy nadawczej. Takie rozwi?zanie zwane popularnie "zezem" staje si? alternatyw? dla systemów z zawieszeniem "polarmount".

Ukierunkowywanie anteny

Odpowiednio do pozycji orbitalnej satelity i danych geograficznych miejsca odbioru (szeroko?? k?towa i d?ugo?? k?towa wzgl?dnie po?udnik), które mo?na uzyska? z mapy, musi by? obliczony k?t elewacji i k?t azymutu do ukierunkowania anteny odbiorczej. Do wyznaczania warto?ci elewacji i azymutu s?u?? nast?puj?ce równania:

K?t elewacji (El)

El = arctan[(cosx - 0,1513)/sinx]

wielko?? pomocnicza x = arccos[cos(L-S) * cosB]

K?t azymutu (Az)

Az = arctan[tan(L-S)/sinB]


gdzie:
S - d?ugo?? k?towa pozycji satelity,
L - d?ugo?? k?towa pozycji anteny,
B - szeroko?? k?towa pozycji anteny.


Przy k?cie azymutu nale?y zwróci? uwag?, ?e dodatni znak k?ta z ostatniego równania oznacza odchylenie od po?udnia w kierunku zachodnim i znak ujemny odchylenie od po?udnia w kierunku wschodnim. Jest to wi?c kierunek spojrzenia do satelity, co mozna sobie ?atwo wyobrazi?. Chodzi mianowicie o to, czy satelita odpowiednio do swego k?ta d?ugo?ci, patrz?c z pó?nocy (pó?nocna pó?kula) jest umieszczony na zachód lub na wschód od k?ta d?ugo?ci miejsca posadowienia anteny. W celu uproszczenia pracy instalatora producenci dostarczaj? czasami tablice dla wielu miast, w których s? podane odpowiednie k?ty elewacji i azymutu dla wielu satelitów. Je?eli miejsce odbioru nie wyst?puje na takiej li?cie, wówczas stosuje si? dane dla najbli?szej miejscowo?ci. Te warto?ci s?u?? zreszt? tylko do zgrubnego ustawienia anteny, a ustawianie precyzyjne musi by? i tak przeprowadzone dodatkowo.

Przy k?cie elewacji nie wyst?puj? ?adne problemy. Przy ró?nych danych producentów dotycz?cych k?ta azymutu nale?y jednak zwróci? uwag?, ?e stosowany jest czasami inny kierunek liczenia. Punktem wyj?ciowym jest kierunek pó?nocny, zatem do naszych wylicze? mo?e by? dodawany lub odejmowany k?t 180o. Czasami równie? jest stosowany nie kierunek spojrzenia z pozycji obserwatora (miejsce monta?u anteny) do satelity, lecz kierunek spojrzenia do frontu anteny odbiorczej (kierunek wnikania promieniowywania). Takim problemów si? unika wraz z wy?ej przedstawionym sposobem dzia?ania. Nigdy te? nie nale?y zapomina? o zdrowym rozs?dku. Praktyk nie mo?e si? wi?c uwalnia? od w?asnego pomy?lunku przy monta?u anteny satelitarnej. By?oby to mo?liwe, gdyby trzyma? si? wy??cznie schematycznie konkretnej instrukcji monta?u, przy czym przenoszenie do?wiadcze? na urz?dzenia innych producentów nie by?oby mo?liwe.

Ustawianie anteny

Przed monta?em satelitarnej anteny odbiorczej nale?y koniecznie sprawdzi?, czy z miejsca monta?u istnieje swobodny widok na satelit?. W tym kierunku nie mog? wyst?powa? ?adne przeszkody. Budynki prowadz? do ca?kowitego zacienienia, które nie dopuszcza ?adnego odbioru. Równie? ro?liny (drzewa, zaro?la) prowadz? do znacznego pogorszenia odbioru - a? do ca?kowitego zaniku. W dolinach nale?y sprawdzi?, czy k?t elewacji jest wystarczaj?co skierowany ponad wzniesienie w kierunku odbioru, widok "na styk" prowadzi ju? do silnego pogorszenia odbioru. Ze tych powodów jest wi?c wykluczony ca?y szereg miejsc monta?u. O ile jest zapewnione swobodne spojrzenie w kierunku satelity, to wysoko?? monta?u ze wzgl?du na odbiór nie ma znaczenia. W praktyce jest ono wybierane ogólnie mo?liwie wysoko w celu wykluczenia nieuprawnionego dost?pu. Przy umocowaniu na ju? istniej?cym maszcie antenowym z antenami do odbioru naziemnego anten? satelitarn? nale?y montowa? tak nisko, jak to mo?liwe na wolnej d?ugo?ci masztu, aby wytwarza? mo?liwie najmniejszy moment gn?cy powstaj?cy w wyniku obci??enia wiatrem (maszt musi mie? oczywi?cie wystarczaj?c? obci??alno??). Najcz??ciej do takiego rodzaju monta?u nadaj? si? tylko stosunkowo ma?e anteny. Przy tym nale?y uwzgl?dni? wyst?puj?c? wysoko?? ?niegu na dachu w celu okre?lenia minimalnej wysoko?ci anteny satelitarnej.

Do sprawdzenia przewidzianego miejsca monta?u na swobodny widok do satelity przydatne s? ró?ne przyrz?dy pomocnicze. Po ustaleniu k?tów azymutu i elewacji sprawdza si? swobodny widok z miejsca monta?u za pomoc? kompasu i klinometru. Istniej? specjalne r?czne przyrz?dy pomocnicze. Przy instalacji "polarmount" u?yteczno?? takich przyrz?dów jest jeszcze wi?ksza, poniewa? jest istotne sprawdzenie ca?ej wchodz?cej w gr? orbity satelitarnej lub du?ej jej cz??ci pod wzgl?dem swobodnego widoku. Mo?liwy jest równie? monta? anteny satelitarnej na ma?ej wysoko?ci nad ziemi?. Do tego niezb?dne s? krótkie maszty antenowe lub tzw. stojaki w po??czeniu z betonowym fundamentem. Do ustawienia k?ta elewacji wiele takich anten zawiera odpowiedni? skal? do ustawiania zgrubnego. Je?eli - szczególnie w przypadku stosunkowo du?ych anten - taka skala k?ta elewacji nie jest dost?pna, wówczas ustawianie przeprowadza si? za pomoc? tzw. poziomnicy uchylnej (wska?nika pochy?o?ci). K?t nachylenia (elewacji) mo?e by? dowolnie ustawiany na takim wska?niku pochy?o?ci. Przy ustawianiu anteny jest on przyk?adany do w?a?ciwej powierzchni odniesienia, je?eli taka nie wyst?puje, wówczas przyk?ada si? kantówk? w kierunku pionowym do kraw?dzi reflektora i do tego przystawia si? poziomnic? uchyln?. Ten sposób jest przydatny jednak tylko w przypadku anten parabolicznych zasilanych centralnie. W przypadku anten offsetowych nale?y uwzgl?dni? poprawk? wynikajac? z przesuni?cia ogniska.

K?t elewacji jest k?tem podniesienia od poziomu. W praktyce mo?na pracowa? równie? z k?tem uzupe?niaj?cym do 90o, a wi?c z odniesieniem do pionu. Je?eli przy antenie offsetowej nie jest dost?pna ?adna skala, wówczas przy ukierunkowywaniu musi by? odejmowany tzw. k?t offsetu (dane producenta - czasze anten offsetowych s? zatem umieszczane bardziej stromo). Przy praktycznym monta?u anteny zawsze rozpoczyna si? najpierw od ustawienia k?ta elewacji (zgrubne ustawienie wst?pne). Ustawianie k?ta azymutu przy antenach stacjonarnych jest przeprowadzane we wszystkich przypadkach przez odchylanie ca?ego mocowania anteny przy lekko obluzowanych zaciskach masztu. Nast?puje zgrubne ukierunkowanie wed?ug kompasu (przy tym nale?y uwzgl?dnia? miejscowo ró?ne odchylenie magnetyczne (deklinacj?) przy kompasie magnetycznym odpowiednio do miejsca monta?u i istniej?ce cz??ci stalowe). Zasadniczo maszt antenowy musi by? bardzo dok?adnie ustawiony w pionie. Po zamontowaniu anteny, mo?liwie dok?adnym ustawieniu wst?pnym elewacji i orientacyjnym ustawieniu k?ta azymutu nast?puje ustawianie precyzyjne za pomoc? wyników pomiarowych z odbiornikiem satelitarnym i telewizorem lub w prostszy sposób za pomoc? w?a?ciwych przyrz?dów pomiarowych.

Do ustawiania anten satelitarnych bezpo?rednio na miejscu odbioru szczególnie przydatne s? odbiorniki pomiarowe lub mierniki poziomu. Te ostatnie s? bardzo por?czne i trwa?e, przejmuj? równocze?nie zasilanie pr?dowe konwertera. Mierniki sygna?u pokazuj? analogowo poziom sumacyjny wszystkich odbieranych transponderów w pa?mie pierwszej p.cz. satelitarnej. Za pomoc? takiego miernika sygna?u ustawia si? dok?adnie anten? (maksymalne wskazanie sygna?u), zanim dokona si? dok?adnego ustawienia kana?ów odbiorczych.

Po ustawieniu elewacji zgrubnym zorientowaniu azymutu sygna? satelitarny jest poszukiwany przez lekkie odchylanie poziome i nast?pnie przez precyzyjne ustawianie elewacji i azymutu w ró?ne strony doprowadza si? do maksymalnego poziomu. Po ma?ym ?wiczeniu praktyk jest w stanie przeprowadzi? stosunkowo szybko takie ustawienie. Na podstawie poziomu mo?e on równie? okre?li? odbierane satelity. Satelitarne odbiorniki pomiarowe odbieraj? zaprogramowany kana? w ca?ym pa?mie pierwszej p.cz., wskazuj? one poziom odbioru bardzo dok?adnie analogowo i/lub cyfrowo. Po ukierunkowaniu anteny odbiorczej w opisany sposób jest uruchamiany odbiornik satelitarny i/lub odbiornik TV. Je?eli wszystkie odbierane kana?y s? ju? fabrycznie zaprogramowane, wówczas po w?a?ciwym pod??czeniu urz?dze? nie wyst?puj? ju? ?adne problemy. Je?eli wst?pnie jest zaprogramowanych tylko kilka kana?ów, to nale?y zaprogramowa? pozosta?e lub w przypadku odbiornika bez wst?pnego zaprogramowania wszystkie interesuj?ce kana?y. Niektóre odbiorniki dysponuj? równie? analogowym lub cyfrowym wska?nikiem poziomu odbioru lub odpowiednim wyj?ciem napi?ciowym, do którego mo?e by? do??czony miernik napi?cia. Równie? za pomoc? takich odbiorników mo?e by? przeprowadzane dok?adne ukierunkowywanie anteny (odbiorniki bez wst?pnego zaprogramowania mog? by? tutaj oczywi?cie problematyczne). Je?eli przy odbiorniku nie ma ?adnej mo?liwo?ci wskaza? poziomu, wówczas ustawianie jest realizowane wed?ug jako?ci obrazu. Odpowiednio do zachowania si? tunera na granicy czu?o?ci przestawia si? anten? w elewacji i azymucie, a? odbiór zacznie zanika? w jednakowy sposób, ostatecznie utrwala si? anten? w po?o?eniu ?rodkowym. Pewien problem przy niektórych odbiornikach stwarza równie? jeszcze ustawienie remodulowanego kana?u UHF przy przesy?aniu w.cz. do odbiornika telewizyjnego. Je?eli w odbiorniku satelitarnym nie ma generatora obrazu kontrolnego, to najpierw pracuje si? przez po??czenia SCART lub bezpo?rednie AV i na ko?cu ustawia si? kana? UHF, po uzyskaniu pewnego odbioru.

Autor: Aleksy Kordiukiewicz
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.