stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Odbiór telewizji satelitarnej


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   ..::Kuler::..

..::Kuler::..

  Silver Member

 • Elite Member
 • ID:
  2576

 • Postów:
  641

 • Dołączył:
  24-07-2007 • Numer GG:Zastrzeżone
 • Płeć:Mężczyzna
 • Skąd:Polska

 • Kraj:
Reputacja: 3
Neutralna
Cyfrowa technika DiSEqC

Nowoczesne systemy satelitarne maj? coraz cz??ciej znacznie szersze mo?liwo?ci sterowania poszczególnymi elementami, ni? produkowane przed kilku laty. Oprócz standardowego ju? prze??czania polaryzacji napi?ciem 14/18V i pasma cz?stotliwo?ci sygna?em 22kHz stosuje si? sterowanie cyfrowe. Przesy?anie polece? DiSEqC jest realizowane za pomoc? kluczowania sygna?u 22kHz. Sygna? 22kHz jest nak?adany na napi?cie zasilania konwertera. Technika DiSEqC dzia?a wed?ug zasady Single-Master / Multi-Slave. Jedynym szefem (Master) w systemie jest odbiornik. Wszystkie inne elementy urz?dzenia, jak konwertery lub prze??czniki wielokrotne (multiswitche) s? poddanymi (Slaves). Tylko Master mo?e wysy?a? polecenia. Od poziomu 2.0 Slaves mog? równie? odpowiada? i potwierdza? otrzymane polecenia. Zbiór danych DiSEqC sk?ada si? z bajtu startowego (Header), bajtu adresowego i bajtu polecenia (Kommando). Dodatkowo mo?e jeszcze wyst?powa? bajt danych. Jedna sekwencja danych trwa oko?o 54 milisekund.

* Bajt startowy okre?la, kto wysy?a zbiór danych. To mo?e by? Master (polecenie) lub te? w DiSEqC poziom 2.0 równie? Slave (odpowied?).
* Za pomoc? bajtu adresowego s? powiadamiane bezpo?rednio poszczególne elementy. Je?eli wiele jednakowych elementów jest stosowanych w jednej instalacji, to istnieje wystarczaj?co adresów rezerwowych.
* W bajcie polecenia s? przesy?ane komendy steruj?ce (np. pasmo dolne, polaryzacja pozioma).
* Je?eli jest niezb?dne przesy?anie danych dodatkowych, wówczas nadaje si? bajt danych.

Wewn?trz jednej instalacji elementy DiSEqC mog? by? instalowane równolegle lub kaskadowo. Przy pracy równoleg?ej wielu identycznych elementów (z jednakowym adresem DiSEqC) mo?e na pocz?tku doj?? do konfliktu, który rozwi?zuje si? przez odpowiednie przeprogramowanie odbiornika (Master). Poniewa? DiSEqC wysy?a ka?de polecenie trzykrotnie raz za razem, to mo?na pod??czy? a? do trzech kaskadowanych elementów.
Elementy DiSEqC rozpoznaje si? na pierwszy rzut oka po logo. Istnieje ono w zale?no?ci od poziomu w czterech ró?nych formach, przy czym wszystkie równowa?nie mog? by? stosowane obok siebie:
- standard (czarny napis),
- standard z dodatkowym tekstem: "Digital Satellite Equipment Control",
- inwersja (bia?y napis),
- inwersja z dodatkowym tekstem.

Obecnie napi?cie zasilania konwertera wynosi jest prze??czane i wynosi 14/18V. Gdy zostan? zastosowane tylko elementy DiSEqC, napi?cie zasilaj?ce wyniesie 12V, poniewa? prze??czanie polaryzacji (pozioma / pionowa) równie? jest przejmowane przez DiSEqC. Kompatybilno?? w fazie wprowadzania polega na tym, ?e DiSEqC pracuje równie? z dotychczasowymi napi?ciami 14 i 18V. Dzi?ki sygnalizacji niezale?nej od poziomu napi?cia (bez prze??czania 14/18V) znikn? znane problemy progu prze??czania spowodowane spadkami napi?? na przewodach. Poza tym wi?kszo?? konwerterów pracuje z wewn?trznym napi?ciem zasilania wynosz?cym 12V. Dotychczas 6 z 18V jest przetwarzane w ciep?o. Równie? odbiorniki zyskuj? na tej zmianie. Zasilacz mo?e by? mniejszy i potrzebuje mniej pr?du.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.