stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

nSPLITTER Pro 1x2


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   ben kenobi

ben kenobi

  Gold Member

 • Elite Member
 • ID:
  203531

 • Postów:
  1481

 • Dołączył:
  08-10-2007 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 10
Dobra
nSplitter Pro 1x2 to zaawansowany rozdzielacz sygna?u HDMI umo?liwiaj?cy wysy?anie cyfrowego sygna?u wizji i fonii z jednego ?ród?a do dwóch lub wi?cej (przy po??czeniu kaskadowym) odbiorników HD naraz. Odbiornikami mog? by? telewizory plazmowe, LCD, monitory lub projektory wyposa?one w wej?cia HDMI lub DVI-D. nSplitter Pro obs?uguje protokó? zabezpiecze? HDCP, jest wyposa?ony we w?asne klucze HDCP.

nSplitter Pro wspó?pracuje z wszystkimi modelami dekoderów oferowanych przez polskie platformy telewizji satelitarnych: telewizj? nowej generacji n, TNK HD, platform? CYFRA+ oraz Cyfrowy Polsat.

nSplitter Pro umo?liwia rozdzia? sygna?u 3D. Obs?uguje nast?puj?ce formaty 3D HD: Frame Packing, Side-by-Side i Top-and-Bottom do [email protected] nSplitter Pro jest pierwszym na rynku splitterem HDMI obs?uguj?cym mieszane po??czenia odbiorników 2D i 3D.

Poza funkcj? rozdzielacza sygna?u HDMI, nSplitter Pro znakomicie sprawdza si? jako urz?dzenie po?rednicz?ce w po??czeniu urz?dze? maj?cych problemy we wspó?pracy w skutek niezgodno?ci algorytmów uwierzytelniania protoko?u HDCP.

Zasada dzia?ania:

nSplitter Pro po w??czenia zasilania kopiuje z pod??czonego do niego odbiornika TV do w?asnej pami?ci FLASH tablic? EDID zawieraj?c? informacje o obs?ugiwanych przez pod??czony odbiornik formatach wizji i fonii. W przypadku gdy do nSplittera podpi?te s? dwa odbiorniki, kopiowana jest tablica z odbiornika podpi?tego do wyj?cia oznaczonego jako HDMI OUTPUT2. Daje to u?ytkownikowi mo?liwo?? wyboru odbiornika, do którego parametrów ma zosta? dostosowany format transmitowanej wizji i fonii.

Gdy ?ród?o (tuner satelitarny, kablowy, konsola multimedialna, komputer, Blu-Ray, DVD) rozpoczyna transmisj? sygna?u ??czem HDMI, nSplitter Pro regeneruje go i po wzmocnieniu rozsy?a do podpi?tych do niego odbiorników (PDP, LCD, projektorów). Gdy ?ród?o koduje dostarczany sygna? protoko?em HDCP, nSplitter Pro deszyfruje go, regeneruje i wysy?a osobne strumienie wizji i fonii do ka?dego z podpi?tych odbiorników szyfruj?c sygna? w locie kluczami HDCP uzgodnionymi z ka?dym z odbiorników.

Cechy charakterystyczne nSplittera Pro:

nSplitter Pro pozwala nie tylko na korzystanie z powszechnie dzi? dost?pnego sygna?u HDMI z 24-bitow? informacj? o kolorze (16,7 mln ró?nych barw), czyli sygna?u FullHD 1080p, lecz jest równie? przygotowany do obs?ugi sygna?u HDTV w formatach jakie stan? si? popularne w niedalekiej przysz?o?ci: [email protected] z 36-bitow? palet? kolorów (68,7 mld ró?nych barw) oraz [email protected] z 48-bitow? palet? kolorów (281 bln ró?nych barw). nSplitter Pro umo?liwia rozdzia? sygna?u 3D HD zgodnego ze specyfikacj? HDMI 1.4a a? do rozdzielczo?ci [email protected]

nSplittera Pro to jedyny na rynku splitter HDMI umo?liwiaj?cy wy?wietlanie wszystkich obs?ugiwanych formatów 3D HD na odbiornikach 3D Ready przy mieszanym pod??czeniu odbiorników 2D i 3D do jego wyj??.

W odró?nieniu od standardowych splitterów HDMI nSplitter Pro nie ogranicza automatycznie parametrów sygna?u wizji ani fonii, gdy który? z pod??czonych odbiorników nie obs?uguje formatu jaki jest w stanie generowa? ?ród?o sygna?u. U?ytkownik sam decyduje o tym, do którego z pod??czonych urz?dze? ma zosta? dostosowany format wizji i fonii. Zapobiega to sytuacjom, mog?cych wyst?powa? przy zwyk?ych splitterach HDMI, gdy równoczesne pod??czenie odbiornika TV obs?uguj?cego foni? w formacie DD5.1 i drugiego TV (lub projektora) nie obs?uguj?cego tego formatu, mo?e powodowa? ograniczenie jako?ci d?wi?ku dostarczanego do obydwu odbiorników.

W celu podpi?cia wi?kszej ilo?ci odbiorników nSplittery Pro mo?na ??czy? kaskadowo.

nSplittera Pro to jedyny na rynku splitter HDMI, który przy pod??czeniu kaskadowym nie ogranicza ca?kowitej ilo?ci obs?ugiwanych urz?dze?. Dzi?ki regeneracji sygna?u ka?dy z pod??czonych odbiorników otrzymuje sygna? dok?adnie tej samej jako?ci.

Kolejn? cech? charakterystyczn? nSplittera Pro jest nieprzerywanie transmisji sygna?u HDMI w czasie od??czania lub pod??czania odbiornika do innego wyj?cia HDMI splittera. Daje to mo?liwo?? korzystania z nSplittera Pro do celów demonstracyjnych w centrach handlowych, gdzie nSplitterami Pro pod??czonymi kaskadowo mo?na sterowa? du?? liczb? odbiorników, bez obawy, ?e do??czenie nowego odbiornika spowoduje chwilowe wy??czenie obrazu na pozosta?ych.

Obwody wej?ciowe nSplittera Pro s? wyposa?one w uk?ady odfiltrowuj?ce zak?ócenia i regeneruj?ce wej?ciowy sygna? HDMI pozwalaj?ce na korzystanie z d?ugich kabli HDMI (do 20 m - dla kabli 24 AWG) pomi?dzy ?ród?em sygna?u, a nSplitterem Pro. Obwody wyj?ciowe nSplittera Pro zawieraj? szerokopasmowe wzmacniacze sygna?u HDMI umo?liwiaj?ce rozsy?anie sygna?u kablami HDMI o d?ugo?ci do 20 m (dla kabli 24 AWG).

nSplitter Pro obs?uguje transmisj? nast?puj?cych cyfrowych formatów fonii: Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DST (Super Audio CD), Dolby Digital, DVD-Audio i PCM (do o?miu 24-bitowych kana?ów z próbkowaniem 192 kHz).

Specyfikacja:

1 wej?cie HDMI, zgodne ze specyfikacjami HDMI 1.0 - 1.2a, 1.3a - 1.3b, 1.4 - 1.4a, DVI 1.0
2 wyj?cia HDMI, zgodne ze specyfikacjami HDMI 1.0 - 1.2a, 1.3a - 1.3b, 1.4 - 1.4a, DVI 1.0
Obs?uga HDCP, zgodna ze specyfikacjami HDCP 1.0 i 1.1
Obs?ugiwane formaty wizji 2D:
[email protected] Hz, [email protected] Hz, [email protected] Hz, [email protected] Hz, [email protected]/50/60 Hz, [email protected]/60 Hz,
[email protected]/50/60Hz oraz formaty komputerowe do 1920x1200
Obs?ugiwane formaty wizji 3D:
[email protected]/50/60Hz, [email protected]/60Hz, [email protected]; Frame Packing, Side-by-Side i Top-and-Bottom
Obs?ugiwane formaty fonii:
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, DST (Super Audio CD),
Dolby Digital, DVD-Audio i PCM (do 8 kana?ów 2[email protected] kHz)
Transmisja sygna?ów sterowania:
Anynet, Aquos Link, BRAVIA Theatre Sync, CE-Link, EasyLink, EZ-Sync, HDAVI Control,
HDMI-CEC, Kuro Link, NetCommand for HDMI, Regza Link, RIHD, SimpLink, T-Link i VIERA Link.
Szeroki zakres cz?stotliwo?ci pracy linii TDMS: 25MHz - 225 MHz
Pasmo transmisji do 6,75 Gb/s
Obs?uga standardów przestrzeni barw: YCbCr, RGB, x.v.Color
Obs?uga 36-bitowego Deep Color a? do rozdzielczo?ci [email protected] Hz
Obs?uga 48-bitowego Deep Color a? do rozdzielczo?ci [email protected] Hz
Filtrowanie zak?óce? wej?ciowego sygna?u HDMI, regeneracja i wzmocnienie
4 diody LED do sygnalizacji statusu transmisji i zasilania
Maksymalny pobór pr?du: 0,8 A @5 V (4 W)
Maksymalny pobór pr?du w trybie stand-by: 0,03 A @5 V (0,15 W)
W komplecie zasilacz 1 A @5 V
Wymiary: 65 mm x 65 mm x 23 mm
Masa netto: 185 g
Warunki pracy: temperatura: 0 - 40 C, wilgotno??: 10 - 85%
Producent: ELBOX
Zawarto?? opakowania:
Dodany obrazek
nSplitter Pro
zasilacz
instrukcja obs?ugi
karta gwarancyjna

?ród?o: Elbox
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.