stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

MENU TUNERA


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
8 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Przemieszczaj?c kana?y na li?cie g?ównej trzeba pami?ta?, ?e ma to wp?yw na kolejno?? kana?ów w poszczególnych ulubionych FAV. Mówi?c inaczej kolejno?? w FAV jest okre?lana przez kolejno?? programów na li?cie g?ównej.

* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#2
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Wciskamy "MENU" i "8888", mamy plansz? "Code Edit", a pod spodem kolorowe guziki z przypisanymi im funkcjami odpowiadaj?ce kolorowym przyciskom na pilocie. U?ycie konkretnego powoduje prze??czenie planszy z kluczami danego systemu kodowania lub w przypadku koloru niebieskiego "More" - kolejnego zestawu.

Dodany obrazek

Aby edytowa? klucze systemu "Nagra2" wciskamy "More" (niebieski) i "Nagra2" (?ó?ty).

Dodany obrazek

Strza?kami na pilocie góra/dó? pod?wietlamy interesuj?cy nas klucz – ? cz??? klucza i wciskamy "OK".

Dodany obrazek

- przemieszczanie kursora realizujemy przyciskami: czerwony/lewo, zielony/prawo
- cyfry wstawiamy z klawiszy numerycznych pilota
- litery pod?wietlamy strza?kami lewo/prawo na pilocie, wyboru dokonujemy wciskaj?c "OK"

Dodany obrazek

Gdy klucz jest poprawny strza?kami na pilocie lewo/prawo pod?wietlamy OK i wciskamy "OK" na pilocie.

Dodany obrazek

Mo?emy przyst?pi? do edycji drugiej cz??ci (innego klucza).

Dodany obrazek

Gdy sko?czyli?my edycj?, wci?ni?cie "EXIT" na pilocie powoduje wyj?cie z menu i zapisanie wprowadzonych zmian.[/b]

 • 0

#3
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'center\'>ZMIANA PORTÓW DISEQC.</div></span>

1. newmenu
MENU -> Instalacja -> R?czne skanowanie -> Ustawienia LNB (czerwony przycisk na pilocie) i:
<span style="color:Lime">2. oldmenu

MENU -> Instalacja -> Ustawienia anteny i:

- strza?kami lewo/prawo w "Nazwa satelity" wskazujesz interesuj?cego Ci? satelit?

Dodany obrazek

- strza?kami góra/dó? ustawiasz kursor (pod?wietlenie) na "Ustawienia DiSEqC"...

Dodany obrazek

...wciskasz "OK" i w „Zobowi?zany” strza?kami lewo/prawo ustawiasz w?a?ciwy numer portu prze??cznika DiSEqC (dla ka?dego odbieranego satelity oddzielnie),...

Dodany obrazek

...pod?wietlasz OK i zatwierdzasz wciskaj?c "OK";

Dodany obrazek

...poprawno?? wprowadzonych zmian wskazuje indykator poziomu sygna?u (Jako??).

Dodany obrazek

- z menu wychodzimy wciskaj?c "EXIT"

* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#4
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
<div align=\'center\'>KANA?Y RADIOWE</div>

Je?eli po prze??czeniu listy kana?ów z TV na Radio (TV/Radio na pilocie) wy?wietla si? komunikat „Brak kana?ów” nie oznacza wcale, ?e programów radiowych lista nie zawiera.
Nale?y u?y? przycisków „OK” nast?pnie „i” a programy takowe je?li s? to si? „ujawni?” :9_thumbup:

Czasami mo?e by? konieczne (jednorazowe, po wgraniu nowej listy) wej?cie do menu, edycja kana?ów i prze??czenie "TV/RADIO" i "EXIT".
 • 0

#5
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
Tuner zawsze dodaje nowe kana?y na koniec listy.</span>

Wciskamy kolejno "OK", "MENU" i wchodzimy w Edycja kana?ów/Edycja kana?ów i przechodzimy na koniec listy (8).

Dodany obrazek

Zb?dne pozycje usuwamy (8a) a w?a?ciwe przenosimy (8b) na miejsce przeznaczenia i ew. przypisujemy do ulubionych. Post #1/<span style="color:#FFFACD">Post #6


* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#6
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
newmenu</span>

MENU -> Instalacja -> R?czne skanowanie - wybieramy (pod?wietlamy) odpowiedniego satelit? (1).

Dodany obrazek

Przyciskiem "RECALL" przenosimy kursor na list? transporterów - wybieramy (pod?wietlamy) w?a?ciwy transponder (2).

Dodany obrazek

Gdyby nie by?o transpondera o wymaganych parametrach nale?y go doda? do istniej?cych (dopisa?/edytowa?). S?u?? do tego klawisze: Dodaj TP - ?ó?ty, Edytuj - zielony, cz?stotliwo?? i SR wpisujemy za pomoc? klawiszy numerycznych a polaryzacj? ustawiamy strza?kami lewo/prawo (3a/3b).

Dodany obrazek

Dodany obrazek

Wciskamy "Skanuj"/<span style="color:#0000FF">niebieski
, w kolejnym okienku mamy kilka opcji do wybory (nie wszystkie skutecznie dzia?aj?), proponuj? pozostawi? domy?lne, pod?wietli? Skanuj i wcisn?? "OK" (4).

Dodany obrazek

Dodany obrazek

Komunikat ?wiadczy o zako?czeniu operacji (5).

Wciskamy "OK" i "MENU" wybieramy Edycja kana?ów, idziemy na koniec listy i ... patrz oldmenu.


* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#7
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
newmenu</span>

MENU -> Edycja kana?ów/Edycja kana?ów - Przyciskiem "TV/Radio" dokonujemy wyboru w?a?ciwej listy.

O tym czy dany program jest przypisany do ulubionych ?wiadczy czerwone serduszko z prawej strony nazwy programu, a w której (-ych) FAV jast zlokalizowany - F(x) w nag?ówku okna z list? programów (1).


Dodany obrazek

Wciskamy "FAV”/<span style="color:#FF0000">czerwony
– kursor (pod?wietlenie) ustawia si? domy?lnie na FAV1 (2) - zmiany dokonujemy strza?kami góra/dó?.

Dodany obrazek

Klawiszem "RECALL" przenosimy kursor (pod?wietlenie) na list? kana?ów (3).

Dodany obrazek

Wciskaj?c "OK" przypisujemy program (-y) do listy ulubionych w okre?lonej FAV (4).

Dodany obrazek

Kolejne wci?ni?cie przycisku "OK" odwraca proces usuwaj?c program z listy ulubionych w okre?lonej FAV.

2x "EXIT" wychodzimy z menu zatwierdzaj?c wprowadzone zmiany.


* Opis w?a?ciwy dla softu w wersji 3.34, nowsze (inne) wersje maj? nieco zmienione nazwy poszczególnych funkcji.
 • 0

#8
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
"MENU" - ukryte menu <9231>:<9236> - dla "karciarzy" :d i/lub <6666>:<7777>:<9999> - dla "testerów" ;)[/list]
 • 0

#9
OFFLINE   [email protected]

[email protected]

  U?ytkownik

 • Topic Starter
 • Użytkownik
 • ID:
  204931

 • Postów:
  406

 • Dołączył:
  16-02-2008Reputacja: 10
Dobra
W tunerach z zainstalowanymi softami w wersji od 3.38 wzwy? mamy mo?liwo?? w prosty i szybki sposób zrobienia backup’u kluczy, listy programów oraz - co uwa?am za najwa?niejsze - ca?ego flash’a.

W tym celu wk?adamy w gniazdo USB "PenDrive’a" i wciskamy na pilocie kolejno "MENU", "Przegl?darka USB" …

Dodany obrazek

… i "Lista funkcji" - czerwony (1).

Dodany obrazek

W otwartym oknie przechodzimy na sam koniec gdzie znajduj? si? interesuj?ce nas funkcje backup’u.
Ustawienie kursora (pod?wietlenie) na ??danej funkcji i naci?ni?cie "OK" …

Dodany obrazek

… utworzy nam plik "*.bin" z odpowiedni? zawarto?ci?.

Dodany obrazek

Gotowe!
2x"EXIT" wychodzimy z MENU.

Aby przywróci? nasz? kopi? wchodzimy w MENU - "Przegl?darka USB", wskazujemy (pod?wietlamy) plik z backup’em, wciskamy "OK" …

Dodany obrazek

… i czekamy a? tuner si? zrestartuje!
Gotowe!


* Opis ma zastosowanie w tunerach z softami od wersji 3.38 wzwy?.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.