stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

LyngBox: oprogramowanie 1.2.15


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
1 odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   ben kenobi

ben kenobi

  Gold Member

 • Elite Member
 • ID:
  203531

 • Postów:
  1481

 • Dołączył:
  08-10-2007 • Płeć:Mężczyzna

 • Kraj:
Reputacja: 10
Dobra
Producent LyngBox Media opublikowa? now? wersj? oprogramowania dla odbiorników LyngBox. Jest ona oznaczona jako 1.2.15 i datowana na 17-07-2008. Najwa?niejsz? zmian? dla nas jest wprowadzenie polskiej wersji j?zykowej przygotowanej przez dystrybutora sprz?tu marki LyngBox w naszym kraju - szczeci?sk? firm? K1 Rajsat. Oprócz polonizacji wprowadzono szereg poprawek zg?aszanych b??dów.
Dodany obrazek Jest to ju? drugi, po opublikowanej miesi?c temu wersji 1.2.4, powa?niejszy pakiet poprawek.

Z najwa?niejszych wprowadzonych zmian:

- dodanie polskiej wersji j?zykowej menu (obok czeskiej i bu?garskiej),
- poprawki w odczycie EPG, w szczególno?ci dla kana?ów nie spe?niaj?cych minimalnych wymaga? w kwestii cz?stotliwo?ci powtarzania danych okre?lonych w normie ETSI TR 101 290,
- poprawka dekodowania w przypadku odbiornika wyposa?onego w kart? rozszerze? (dodatkowy tuner DVB-S/S2) poprzez modu? CI - w takim przypadku obecnie zalecane jest umieszczanie CAM w g?ównym slocie odbiornika (nie w karcie rozszerze?),
- rozbudowano okno z informacjami o kanale (m.in. o bitrate obrazu i d?wi?ku, typ modulacji, a tak?e o nazw? sieci przesy?an? wraz z kana?em). Jednocze?nie w przypadku dost?pno?ci po??czenia z internetem LyngBox ma mo?liwo?? porównania aktualnych danych z umieszczonymi w serwisie LyngSat. Ró?nice oznacza na czerwono (obecnie ta funkcja obejmuje PID Video, PID Audio, NID, TID, SID i systemy kodowania). B?d?c w oknie informacji o kanale za pomoc? klawiszy CH+ i CH- da si? obecnie prze??cza? kana?y, a tak?e podejrze? system kodowania dla kana?ów, których zdekodowa? nie mo?na (poprzednio nie by?o to mo?liwe),
- dodano funkcj? Lyngsat Report pozwalaj?c? na wys?anie drog? mailow? informacji o zmianach parametrów technicznych i nowych kana?ach z poziomu menu LyngBoxa. Po uruchomieniu opcji generowana jest tre?? wiadomo?ci, któr? mo?emy dodatkowo rozszerzy? o w?asny komentarz i nast?pnie wys?a? (oczywi?cie wymagane jest po??czenie z internetem)
- wyszukiwanie pomija drobne ró?nice pomi?dzy transponderami znajduj?cymi si? w pami?ci, a nowo wyszukanymi, a tak?e ró?nice nazw w przypadku skanowania wg. sieci (zapobiega to dublowaniu si? serwisów na li?cie),
- liczne poprawki we wprowadzonej w poprzedniej wersji oprogramowania funkcji sortowania alfabetycznego,
- poprawka uruchamiania odbiornika na ostatnio ogl?danym kanale (funkcja nie dzia?a?a dla serwisów znajduj?cych si? w listach pakietów pobranych z serwisu Lyngsat),
- usuni?ty problem z powtórnym pojawianiem si? uprzednio ukrytych pakietów po pobraniu aktualizacji z serwisu Lyngsat,
- nowy sposób programowania pami?ci flash odbiornika, który przy?piesza ?adowanie oprogramowania i przywracanie ustawie? fabrycznych,
- od tej wersji w trybie czuwania LyngBox co 5 minut próbuje ??czy? si? z internetem i sprawdza?, czy nie wprowadzono nowych pozycji do nagrania przez serwis Lyngsat Guide, aby nie pomija? zaplanowanych zdarze? (zalecane jest wprowadzanie zmian nie wcze?niej ni? na 10 minut przed planowanym nagraniem. W przeciwnym przypadku LyngBox mo?e nie zd??y? uruchomi? zapisu),
- uruchamiaj?c zapis przez Lyngsat Guide we wbudowanej przegl?darce odbiornik dodaje jednocze?nie zdarzenie timera (dotychczas robi? to z opó?nieniem ??cz?c si? co 2-5 minut z internetem i sprawdzaj?c, czy wprowadzono zmiany),
- usuni?ty problem sporadycznego braku zapisu listy zaplanowanych nagra? przy przej?ciu na czuwanie,
- poprawki zwi?zane z szybko?ci? dzia?ania listy kana?ów, a tak?e z jej filtrowaniem wg. systemów kodowania (poprzednio funkcja dzia?a?a poprawnie tylko dla kana?ów FTA),
- poprawki b??dów mog?cych powodowa? zawieszenia odbiornika (m.in. w oknie tworzenia nowych wiadomo?ci e-mail przy przewijaniu poza koniec wprowadzonego tekstu),
- wbudowana przegl?darka obs?uguje wi?ksze rozmiary czcionek, co zostanie wykorzystane w przysz?o?ci do wy?wietlania stron internetowych o wysokiej jako?ci,
- usuni?te problemy z d?wi?kiem mog?ce wyst?powa? na krótko zaraz po uruchomieniu odbiornika pod??czonego do sieci (w momencie nawi?zywania komunikacji),
- usuni?ty b??d mog?cy powodowa? wyra?ne zwolnienie pracy odbiornika lub jego zawieszenie w przypadku przej?cia na kana? kodowany, do którego ogl?dania nie by?o uprawnie?,
- usuni?ty b?ad mog?cy uniemo?liwi? nagranie kodowanego serwisu DVB-S/S2 podczas ogl?dania kana?ów DVB-T (i odwrotnie),
- poprawiona funkcja reinstalacji oprogramowania (b??dnie pozostawia?a pewne zb?dne dane w pami?ci),
- wprowadzone zabiezpieczenie przed wgrywaniem starszej wersji oprogramowania, ni? obecnie za?adowana w odbiorniku (eliminuje ryzyko problemów w wypadku ró?nych formatów zapisów danych i ustawie? pomi?dzy wersjami). Cofni?cie si? jest jednak nadal mo?liwe - nale?y umie?ci? pami?? USB w z??czu podczas wy?wietlania ekranu powitalnego.

Odbiornik LyngBox to nowoczesny HD PVR Combo (odbiór DVB-S/S2 i DVB-T MPEG-2 i MPEG-4/HD z mo?liwo?ci? nagrywania).
?ród?o: LyngBox Media
 • 0

#2
OFFLINE   Pieer

Pieer

  Friend

 • Friend
 • ID:
  204465

 • Postów:
  651

 • Dołączył:
  11-01-2008Reputacja: 10
Dobra
Obserwuje tematy o tem sprzeciku od poczatku i musze przyznac ze wyglada to ciekawie.
Zobaczymy co bedzie dalej i czy bedzie zdobywal popularnosc, jak narazie bardzo interesujacy sprze :)
moze ktos ma doswiadczenia na jego temat?
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.