stat4u

Skocz do zawartości


Zdjęcie
- - - - -

Budowa i naprawa si?owników elektrycznych TV - SAT


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi na ten temat

#1
OFFLINE   ..::Kuler::..

..::Kuler::..

  Silver Member

 • Elite Member
 • ID:
  2576

 • Postów:
  641

 • Dołączył:
  24-07-2007 • Numer GG:Zastrzeżone
 • Płeć:Mężczyzna
 • Skąd:Polska

 • Kraj:
Reputacja: 3
Neutralna
USZKODZENIA SI?OWNIKA

W obwodzie elektrycznym si?ownika, najcz??ciej ulega uszkodzeniu kontaktron lub sam silnik. Rzadziej uszkadzaj? si? kra?cówki czy diody. Przyczyn? uszkodzenia impulsatora bywa najcz??ciej b??dne pod??czenie ko?cówek kabli elektrycznych lub gwa?towne uderzenie si?ownika. Jego uszkodzenie objawia si? brakiem impulsów w pozycjonerze pomimo obrotu samego silnika. Sprawdzaj?c ten obwód wystarczy pod??czy? do styków impulsatora omomierz i uruchomi? si?ownik. Je?li w czasie obrotu magnesu omomierz b?dzie wykazywa? zwarcie lub obwód b?dzie ca?y czas otwarty, to impulsator jest uszkodzony. Mo?na go wymieni? zast?puj?c odpowiednio dobranym kontaktronem. Usterki w obwodzie silnika bywaj? nieco bardziej k?opotliwe, gdy? zwi?zane s? najcz??ciej z uszkodzeniem samego silnika lub kra?cówek. Gdy po pod??czeniu napi?cia do si?ownika silnik dalej nie dzia?a, nale?y sprawdzi? najpierw wy??czniki kra?cowe (czy nie s? wy??czone), a dopiero pó?niej przyst?pi? do rozkr?cania samego silnika. Po odkr?ceniu obudowy silnika i wyj?ciu wirnika nale?y sprawdzi? stan szczotek oraz komutatora. S? to newralgiczne punkty ka?dego silnika. Je?eli szczotki s? zu?yte lub nad?amane, nale?y je wymieni? na inne. Przy okazji warto przeczy?ci? miedziane klatki komutatora i sprawdzi? ich po??czenie z uzwojeniem. Przy skr?caniu ponownym silnika, szczególnie uwa?a? na szczotki, gdy? mo?na je uszkodzi?.

Najbardziej jednak nara?on? na uszkodzenia jest cz??? mechaniczna si?ownika. W czasie pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych do nieszczelnego uk?adu dostaje si? cz?sto woda, która powoduje rdzewienie ?ruby (6) i ?o?yska kulkowego ("8"). Przyczyn? takiego stanu rzeczy jest najcz??ciej brak smarowania powierzchni wysuwaj?cego si? ramienia (2) si?ownika, lub u?ycie do smarowania niew?a?ciwego smaru o du?ej lepko?ci, który w niskich temperaturach twardnieje i niszczy gumowy pier?cie? uszczelniaj?cy (o-ring) (4). Po kilku miesi?cach pracy takiego si?ownika korozja powoduje uszkodzenie ?o?yska ("8") oraz coraz wi?kszy luz na nakr?tce (7). Przyst?puj?c do naprawy musimy odkr?ci? ?rub? blokuj?c? (13) i oddzieli? rami? si?ownika od obudowy przek?adni. Nast?pnie trzeba wykr?ci? docisk ?o?yska (11) i wysun?? rami? (2) z obudowy (1) tak, aby ?o?ysko wystawa?o na zewn?trz. Odkr?caj?c dwie nakr?tki (10) uwalniamy ?o?ysko i wysuwamy rami? si?ownika z obudowy (1). Teraz maj?c dost?p do ?ruby poci?gowej (6), mo?emy oczy?ci? ca?e wn?trze z rdzy, wymieni? uszkodzony o-ring (4) i ?o?ysko ("8"). Je?eli na nakr?tce (7) powsta? spory luz, to tak?e musimy wymieni? j? na now?. Przy skr?caniu si?ownika musimy pami?ta? o dok?adnym dokr?ceniu nakr?tek (10) i docisku ?o?yska (11). Do przesmarowania powierzchni ramienia (2) najlepiej u?y? oleju, gdy? nie g?stnieje zbytnio w niskich temperaturach. Pami?ta? trzeba te? o w?a?ciwym zamontowaniu si?ownika do anteny, tak jak wskazuje na to strza?ka na obudowie. Zanim zamkniemy obudow? (41) warto wcze?niej ustawi? górn? krzywk? uruchamiaj?c si?ownik i obserwuj?c ruch anteny. Prawid?owe ustawienie obu krzywek jest nasz? dodatkow? gwarancj? wtedy, gdy wyzeruje si? pami?? naszego pozycjonera i znikn? wcze?niej ustawione limity.
 • 0
Pliki hostujemy na Rapidshare, Speedyshare, Sendspace, Hotfile, Depositfiles, Bitshare i innych. Na forum ViperSat nie wolno uploadować nielegalnych plików jak seriale, cracki, NOCD czy keygeny.